Nowosće

/Nowosće

Zarjadowanja

WITAJ-kursaj za předšulske dźěći

16.09.2019 - 15:30-13.07.2020 - 16:20

Serbska comicowa dźěłarnička

28.09.2019 - 10:00-14:00

4. fachowy dźeń 2plus

9.11.2019 - 9:00-15:00

Nowosće

Jakub Bart-Ćišinski – Lećće z časom! – Nowy temowy zešiwk wušoł

Za šulerki a šulerjow 8. – 10. lětnika na serbskich wyšich šulach je wušoł nowy [...]

Pućowanje po stawiznach 5 – stawizny widźeć, słyšeć, zrozumić

Za stawiznisku wučbu we wyšej šuli předleži  nětko za 9. lětnik koncipowana wučbnica “Pućowanje po [...]

Stawizny a podawki 3

Zdypkom k nowemu šulskemu lětu 2019/2020 je wušła nowa serbska wučbnica „Stawizny a podawki 3“. [...]

W najnowšim čisle Serbskeje šule …

... předstajimy projekt RCW w Delnjej Łužicy, kotryž wěnuje so serbskorěčnym swójbam, nowe serbske wučbnicy [...]

Mlóč 4 – dźěłowy zešiwk

Za wěcnu wučbu w 4. lětniku předleži k nowemu šulskemu lětu nowy dźěłowy zešiwk „Mlóč [...]

Łuskač 1

Po tym zo stej wučbnica a dźěłowy zešiwk Łuskač 4 wušłoj, předleži za nowe šulske [...]

Nowe wudaće Płomjenja

Što čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy zaso tójšto zajimaweho, mjez druhim wo pyramidach [...]

Łuskač 4 – Mój dźěłowy zešiwk

... za wučbu matematiki je wušoł. Kaž bratr a sotra stej wučbnica a dźěłowy zešiwk [...]

Serbšćina 2

Za šulerjow rěčneje skupiny 2 je wušła nowa wučbnica we wučbnicowym rjedźe „Serbšćina“, a to [...]

Swět wokoło nas – bórze wuńdźe nowy wobrazowy słownik ze słuchopisakom

W nowembru 2019 wuńdźe w Ludowym nakładnistwje Domowina nowy wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“. Tadej, [...]

Łuskač 4 – nowa wučbnica za matematiku

W rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett předleži za nowe šulske lěto  nowa serbska wučbnica za [...]

Rjany dar k šulskemu zastupej

Dypkownje k nowemu šulskemu lětu předleža rjadowaki za WUSWĚDČENJA. Rjadowak dawa w dwěmaj barbomaj a [...]

KRABATOWY młyn pyta (serbskeho) kulturneho pedagogu (m/ž)

KRABATOWY młyn w Čornym Chołmcu pyta motiwowaneho kulturneho pedagogu – rady ze serbskorěčnymi znajomosćemi – [...]

Serbska kubłarka pytana (m/ž)

W Budyskej pěstowarni „Bručk zboža“ ma so městno serbskeje kubłarki/serbskeho kubłarja znowa wobsadźić. k [...]

Poskitk za wuknjacych a wučacych

Rěčny centrum WITAJ je přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow zestajał a [...]

Nowe Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo olympiadźe serbskeje rěče, [...]

23. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła

Wot 23. do 24. meje wotměchu so w Budyšinje k 23. razej serbske dźiwadłowe dny, [...]

Goethowy institut organizuje dalekubłanje k situaciji Serbow jako narodna mjeńšina

Za swojich partnerow we wuchodnej Europje a srjedźnej Aziji je Berlinski Goethowy institut » přewjedł 22.05.2019 [...]

Serbska šula wušła

W najnowšim čisle Serbskeje šule rozprawjamy wo Lipsku jako centrumje wukubłanja serbskich wučerjow, nowym serbskim [...]

Programatika pedagogiskeho dźěła Rěčneho centruma WITAJ w Delnjej a Hornjej Łužicy

Aktualna wersija našeje programatiki, kotraž bazuje na koncepciji k rěčnemu planowanju ». Programatika pedagogiskeho dźěła Rěčneho [...]

Nowe Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo tradicijach, z kotrymiž [...]

Geometrija – nowy wučbny srědk za wučbu matematiki w 3. a 4. lětniku

Nowej wušłoj stej zešiwkaj Geometrija 3 a 4 jako licencne wudaće tak mjenowanych indianskich zešiwkow [...]

15. čitanske wubědźowanje

Sobotu, 13. apryla 2019, wobdźěli so 22 šulerjow 3. lětnika na čitanskim wubědźowanju w Smolerjec [...]

Warimy z Tomašom

"Warimy z Tomašom"- pod tutym hesłom je póndźelu, 8. apryla 2019, wosom šulerjow z kucharjom [...]

Jutrowne Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo njewšědnym dožiwjenju Čulec [...]

Syn Winnetouwa – wuspěšna premjera

Wjace hač 200 staršich, jich dźěći, zdźěla dźědojo a wowki a dalši wopytowarjo su njedźelu, [...]

Flyer: Wot mała serbsce wuknyć

Hižo zdawna so we Łužicy – nimo němčiny – serbsce rěči. Dźěći serbskorěčnych resp. serbsko-němskorěčnych [...]

Pój won ― hraj sej ze mnu! Hry wonka před durjemi.

Na doporučenje a z podpěru Rěčneho centruma WITAJ je Sakske statne ministerstwo za socialne a [...]

9. swójbna schadźowanka

Naša Swójbna schadźowanka je so k woblubowanemu zetkanju młodych swójbow w zymje wuwiła. Něhdźe 400 [...]

Nowe Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo alergiji Bosćija Kulki [...]

SERBSKA ŠULA 1/2019 je wušła

W najnowšim čisle Serbskeje šule čitaće mjez druhim wo inkluziji a hač je zhromadne wuknjenje [...]

Nowe Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy wo šulerjach 4. lětnika 2plus-rjadownje Wojerowskeje [...]

Wučbnica za serbsce wuknjacych

„Rěču serbsce“ je wučbny a wuknjenski material za serbsce wuknjacych wyšich lětnikow a předewšěm za [...]

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) kóžde lěto stipendije za wobdźělenje na štyri- [...]

Serbska digitalna wučbnica „Krok po kroku“ so rozšěrja a optiměruje

Ze studentami a docentami Instituta za sorabistiku při Lipšćanskej uniwersiće wupruwowachu sobudźěłaćerjo RCW  štwórtk, 17. [...]

Wot mała serbsce wuknyć

„Wot mała serbsce wuknyć“ je titul němskorěčneho informaciskeho łopješka za staršich, kotřiž wo tym rozmysluja, [...]

Terminologija za předmjet stawizny

Terminologija za předmjet stawizny je znowa wobdźěłana wušła. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk staj Ludwig Zahrodnik [...]

Kóždemu dźěsću swoju maćeršćinu

Město Budyšin je zhromadnje ze swojim Dźěłowym kruhom za serbske naležnosće a Rěčnym centrumom WITAJ [...]

Nowe wudaće fachoweho časopisa „Serbska šula“

W runje wušłym 4. čisle Serbskeje šule 2018 čitaće kak hodźi so kwalita serbskorěčneho kubłanja [...]

Słownik „Kak to jenož praju“ nětko online

W lěće 2017 wot Rěčneho centruma WITAJ w LND wudata přiručka „Kak to jenož praju“ [...]

Serbska comicowa dźěłarnička

Sobotu, 29. septembra 2018, wotmě so w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku serbska comicowa [...]

3. čisło Serbskeje šule tu je!

W nim wopisujemy a Wam nadrobnje předstajamy: šěroki wobłuk projektoweho dźěła RCW w Delnjej Łužicy, [...]

Nowa wučbnica stawiznow za 6. lětnik

Wušła je w rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett nowa serbska wučbnica „Stawizny a podawki 2“. [...]

Rozšěrjeny poskitk

Štóž wužiwa na swojim smartphonje našu app „Sorbisch leicht – Serbsce lochko“, smě so nětko na [...]

Nowe Lutki wušli

Dypkownje k spočatkej šulskeho lěta su nowe Lutki wušli. W dźěćacym dźělu wjerći so wšitko [...]

Dźěłowej zešiwkaj Mlóč 2 a 3 w nowym nakładźe wušłoj

Jako licencne wudaće nakładnistwa Schrödel stej wušłoj dźěłowej zešiwkaj rjadu „Mlóč“ za wěcnu wučbu za [...]

Pućowanje po stawiznach 6

Z nowym šulskim lětom započinamy z licencnym wudaćom pola nakładnistwa Klett wušłeho wučbnicoweho rjadu "Pućowanje [...]

Nowy wučbny srědk za wučbu matematiki w 3. a 4. lětniku

Ličimy wěcne nadawki – nowy wučbny srědk za wučbu matematiki w 3. a 4. lětniku [...]

Wučbnica „Serbske stawizny 1“ znowa wušła

K nowemu šulskemu lětu předleži wobdźěłany nakład stawizniskeje wučbnicy Serbske stawizny 1 za šulerjow wot [...]

„Wjeseli hercy 3/4“ w 2. nakładźe wušli

W LND je wušoł 2. nakład wučbnicy za hudźbu 3. a 4. lětnika „Wjeseli hercy [...]

Serbšćina 4

We wučbnicowym rjedźe „Serbšćina“ za šulerjow w 2plus rjadownjach je wušła nowa wučbnica za 4. [...]

Nowy plakat NAŠ ČASNIK (2.dźěl)

Nowy plakat NAŠ ČASNIK (2.dźěl) móža sej zakładne šule nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina skazać. [...]

Z Tomašom Lukašom warili

„Warić z Tomašom“ je hižo někotre lěta woblubowana rubrika w Płomjenju. A runje tak woblubowane [...]

14. čitanske wubědźowanje

Sobotu, 14. apryla 2018, wobdźěli so 24 šulerjow 3. lětnika na čitanskim wubědźowanju w Smolerjec [...]

Ferialny kurs serbšćiny za dźěći

W jutrownych prózdninach přińdźechu wšědnje 20 šulerjow 1. do 5. lětnika k nam do Rěčneho [...]

Prezentacija prěnjeje serbskeje digitalneje wučbnicy

Štwórtk, dnja 29.03.2018, bu w Sakskej statnej kenciliji prěnja serbska digitalna wučbnica „Serbsce krok po [...]

Nowe Lutki wušli

"Witko pomha při jutrownych přihotach" je titul wobrazoweje stawizny k wumolowanju a zasopowědanju 1. wudaća [...]

Rozšěrjenje rěčneju certifikatow

Rěčny certifikat hornjoserbšćiny a Rěcny certifikat dolnoserbšćiny po Zhromadnym europskim referencnym ramiku za rěče wo [...]

Poskitk za wuknjacych a wučacych

Smy přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow zestajili a předpołožimy z tym [...]

Prěnje čisło časopisa „Serbska šula“ 2018 je wušło

... lětsa w čerstwej, swětłozelenej barbje! W nim pisataj prof. dr. Meyer a prof. dr. [...]

Stipendije za měsačny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso stipendije za wobdźělenje [...]

Nowa kolenowa knižka „Lejna a potwory w ćmě“

Mała Lejna ma swójsku stwu a swójske łožo. Kóždy wječor praji wšěm swojim hrajkam a [...]

Lutki w nowym šaće

Strach před ćmu - štó jón njeznaje? Najnowše wudaće Lutkow wěnuje so tutej temje ze [...]

Čitanska mini-turneja Płomjenja

Nimo Kulowskeje zakładneje šule wopyta Rejzka Delenkowa w ramiku čitanskeje mini-turneje dźěćaceho časopisa Płomjo pjatk, [...]

„Lutujemy milinu. Na hońtwje za milinožračkami“

Sakska energijowa agentura GmbH "saena" je wudawaćel brošury STROMSPARfibel. Tutu 34-stronsku brošuru přewostaja agentura darmotnje [...]

Prěnja imageowa brošurka Rěčneho centruma WITAJ

„Witaj“ rěka za nas, zo přewodźamy wšitkich, kotřiž serbsce rěča a kotřiž serbšćinu jako dalšu [...]

Lětuše 4. čisło časopisa Serbska šula wušło

W nim čitaće wo naprašowanju předšulskich Witaj-kubłarkow w Delnjej Łužicy k někotrym aspektam rěčneho dalekubłanja, [...]

Nowe spěwčki za pěstowarnju a hort

Srjedu, 8. nowembra 2017, zarjadowachmy dalekubłanje za kubłarki k temje „Nowe serbske spěwčki za pěstowarnju [...]

2. fachowy dźeń 2plus

Dnja 21. oktobra 2017 wotmě so w Chrósćicach 2. fachowy dźeń 2plus z něhdźe 150 [...]

Prózdninski camp

K 16. razej přewjedźechmy w nazymskich prózdninach za šulerjow 3. a 4. lětnika prózdninski camp. [...]

Wuspěšne pruwowanje za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny

Sobotu, dnja 16.09.2017, złožištaj zajimcaj pruwowanje za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny na niwowje A2 wuspěšnje. Jeju [...]

Nowe Lutki wušli

Po dlěšej přestawce smědźa so dźěći a starši nětko zaso na nowe wudaće Lutkow wjeselić. [...]

Terminologija za předmjet towaršnowěda

Přiručka je z nowym titulom, w nowym formaće a w rozšěrjenym nakładźe wušła. Předchadnik tuteje [...]

Dźěłarnička k temje łuka

Nowy wučbny material wopřija wšelake nadawki, zwjazane z łučnymi zwěrjatami a rostlinami. K tekstam, kotrež [...]

Nowa wučbnica stawiznow za 5. lětnik serbskeho gymnazija

Nowa wučbnica stawiznow „Stawizny a podawki 1“ za šulerjow 5.lětnika serbskeho gymnazija je prěnička w [...]

Kak rěka prawje: Wupadać kajki, tajki, hinaši… abo wupadać kak, tak, hinak?

Wotmołwu na to namakaće w lětušim 3.čisle Serbskeje šule. Dale pisamy w njej nadrobnje wo: [...]

Awtorki maćeršćinow počesćene

Rěčny centrum WITAJ počesći dnja 23. awgusta 2017 w swojej bibliotece swěrnych awtorow maćeršćinow. Maćeršćiny [...]

„Naša maćeršćina 9/10“ wušła

Für die 9. und 10. Klasse an Oberschulen in eine neue sorbische Muttersprache erschienen [...]

Serbšćina 3 – dźěłowy zešiwk

Paralelnje k wučbnicy „Serbšćina 3“ předleži nětko tež wotpowědny dźěłowy zešiwk z awdio CD za [...]

Rěčimy serbsce – Wir sprechen sorbisch

Brošura chce być pomocny a dźěłowy srědk za wšitkich, kotřiž dźěći na dwu- a wjacorěčne šulske kubłanje přihotuja [...]

Folklorny festiwal Łužica 2017

„W kraju wjesołych dźěći“ - pisany program na Krawčikec dworje w Chrósćicach [...]

Serbšćina 3 – wučbnica

Nowa wučbnica wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju wědy a k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow [...]

Witko praji božemje

Za 10 dźěći skónči so cyłolětny předšulski kurs serbšćiny [...]

„Kofejowa jězba“ z Płomjenjom

Wulět su dźěći składnostnje 65. narodnin serbskeho dźěćaceho časopisa dobyli [...]

11. serbska čitanska nóc

19 šulerjow 3. a 4. lětnika sćěhowaše přeprošenju [...]

Nowy wučbny srědk za započatkarsku wučbu w matematice

Jako nowy nazorosrědk k wuwiću ličboweho zapřijeća w matematice předleža nětko [...]

Přiručka za bohatši słowoskład

“Kak to jenož praju?” Štó drje so to hišće njeje prašał [...]

SERBSKA ŠULA 2/2017 wušła

Lesen Sie in der neuen Ausgabe der „Serbska šula“ [...]

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła

22. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła wotměchu so w Budyšinje [...]

Leksikon „Serbske předmjena“

Leksikon wopřija něhdźe 1.200 předmjenow, kotrež su so w serbskorěčnym rumje wužiwali a so wužiwaja [...]

Warjenski kurs Płomjenja

Poliwku z dźiwim kobołkom a nalětnej rolku, pjelnjenu kokošacu hrudź z rizotom a morcheju a jendźelski trifle-dessert [...]

Płomjo dźe na wuměnk

Před 65 lětami dźeržachu serbscy šulerjo prěnje wudaće Płomjenja w rukach [...]

13. čitanske wubědźowanje

Sobotu, 1. apryla 2017, wotmě so w Budyskej Smolerjec kniharni 13. čitanske wubědźowanje [...]

7. swójbna schadźowanka

Njedźelu, 5. měrca 2017, přeprosyštej Rěčny centrum WITAJ a župa “Michał Hórnik” Kamjenc [...]

„Serbska šula“ z nowej redaktorku a nowym wusměrjenjom

Z nowym lětom ma Serbska šula nowu redaktorku [...]

Peeweeje – mišterstwa na lodźe

Serbsce synchronizowany kanadiski hrajny film za přihladowarjow wot 8 lět [...]

Přiručka k hotowanju serbskeje drasty

Serbsku drastu so woblěkać abo ju někomu woblec, chce nawuknjene być. Krok po kroku wopisuje so w teksće a wobrazu [...]

Marja Jančowa – dźiwadłowa hra wot Jurja Brězana

W rjedźe dźiwadłowych hrow je „Marja Jančowa“ wot Jurja Brězana wušła [...]

„SERBSCE LOCHKO 2“ – nowa dwójna CD wušła.

Hornjoserbšćinu zrozumić a rěčeć … to scyła tak ćežko njeje, znajmjeńša nic z nowej dwójnej [...]

Pismikowa keklija – zabawna hra z pismikami

Na zabawne wašnje móža dźěći wot 10 lět a cyła swójba swój słowoskład w serbskej rěči přepruwować a rozšěrjeć [...]

Dalše zešiwki wo rapaku Rufusu wušli

Slědowace dalše hornjoserbske zešiwki z mjeztym woblubowanym rapakom Rufusom su nětko wušli: „Rufus a paduch“; [...]

2. nakład dźěłoweho zešiwka wušoł, kiž zaběra so z problematiku LRS

Titul: Analyzowa pomoc za spóznaće “LRS” pola maćernorěčnych serbskich dźěći – Analyse-Hilfe zur Erkennung einer [...]

Rěčny certifikat

Tuta webstrona skića testowe pruwowanje za RĚČNY CERTIFIKAT HORNJOSERBŠĆINY a RĚCNY CERTIFIKAT DOLNOSERBŠĆINY po Zhromadnym [...]