Nowosće

/Nowosće

Zarjadowanja

Nowosće

Što tam šćowka, mjawči, piwči

W Ludowym nakładnistwje Domowina je wušoł dalši zešiwk čitanskeje křinje za zakładnu šulu pod titulom [...]

Druhe wudaće Serbskeje šule 2024 wušło

W nim čitaće wo dorosćenych noworěčnikach serbšćiny a rěčnej politice w serbskich institucijach, ­taskCards, kiž [...]

Što je noweho w internaće?

Naši šulerjo tča tuchwilu w poslednjej fazy wuknjenja před abituru. Tež dźesatkarjam a jědnatkarjam so [...]

Płomjo 5-2024 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo eroziji – jednej [...]

BOOKii-kniha „Swět wokoło nas“ zaso na předań

Woblubowany wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“ je w 2. rozšěrjenym nakładźe wušoł. Bohaće ilustrowana kniha [...]

Spěwny měšk „Spěwaj z Witkom – Serbske dźěćace spěwy“

Napjelńće płatowy měšk z wěcami, kotrež steja zastupujo za wěsty spěw, kaž na př. kóčka [...]

Wuknu sam/a 2 – nowy dźěłowy zešiwk wušoł

Za šulerjow zakładneje šule je wušoł nowy dźěłowy zešiwk, kotryž wudospołnja wučbny material w rjedźe [...]

Serbšćina w digitalnych programach – soblexx, sotra, bamborak a Microsoft

Přeprošujemy na zjawne zarjadowanje „Serbšćina w digitalnych programach – soblexx, sotra, bamborak a Microsoft“ štwórtk, [...]

Płomjo 4-2024 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wědźenja hódne kołowokoło mjetańcy, [...]

Słowjanski seminar Uniwersity Freiburg w Rěčnym centrumje WITAJ

Studentska ekskursija wjedźeše 18 wobdźělnikow Słowjanskeho seminara Freiburgskeje uniwersity 9. a 10.03.2024 do Budyšina. Woni [...]

Lutki 1-2024 wušli

Jutry steja před durjemi a čas je napjelnjeny z přihotami na tutón wulki swjedźeń. Wosebje [...]

Dźěłowy zešiwk “Zwučujemy a pisamy 6” wušoł

Kónc małeho róžka wuńdźe nowy dźěłowy zešiwk za předmjet serbšćina za 6. lětniki serbskich wyšich [...]

Płomjo 3-2024 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo přihotach na jutrowne [...]

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej 2024

Čěske knježerstwo » přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu w [...]

Poskitk za wuknjacych a wučacych

Smy naš přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow aktualizowali a předpołožimy z [...]

Prěnje čisło Serbskeje šule 2024 je wušło

W nim čitaće mjez druhim wo serbskich swójbach w Delnjej Łužicy a kak sej delnjoserbšćinu [...]

Kubłarki so dale kubłali

Srjedu a štwórtk, 7. a 8. februara 2024, smy zarjadowali dalekubłani w Budyšinje a w [...]

Płomjo 2-2024 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, kak je so Damianej [...]

Čitanski dźenik “Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo sroki pjekli”

Jako wudospołnjacy material za předmjet serbšćina w zakładnej šuli je wušoł čitanski dźenik ke knize [...]

Zetkanje noworěčnikow a dźak Janej Bartej

Na zetkanje noworěčnikow přeprosyštaj 4. januara 2024 do Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa a [...]

Płomjo 1-2024 w nowym šaće

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo pućowanskim dnju a [...]

Lutki 4-2023 wušli

Adwent je čas čakanja: wšitke dźěći čakaja na hody, na rumpodicha abo Bože dźěćo a [...]

W dalinach swětnišća · Štom wšěch časow – dalša Płomjo-edicija wušła

Skónčnje je tak daloko. W rjedźe Płomjo-edicije je wušła mjeztym třeća kniha. Je to kniha [...]

Płomjo 12-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo kuzłarskej šuli a [...]

Čitanski dźenik “Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo hody swjećili”

Jako wudospołnjacy material za předmjet serbšćina w zakładnej šuli je wušoł čitanski dźenik “Kak su [...]

Předčitanski dźeń 2023

Pjatk, dnja 17. nowembra 2023, přewjedźe so po cyłej Němskej “Předčitanski dźeń”. Dorosćeni čitaja po cyłym [...]

Štwórte wudaće Serbskeje šule 2023

W aktualnym čisle Serbskeje šule → čitaće wo metodice imersiwneho posrědkowanja rěče → předstajimy prěnje [...]

Płomjo 11-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim kak je sej rubježnik [...]

Wobrazy serbšćiny 11/12

Za wučbu serbšćiny w 11. a 12. lětniku na Serbskim gymnaziju w Budyšinje je nastała [...]

Nazymske wudaće Lutkow wušło

W nazymskich Lutkach namakaće stawiznu wo małym Mikiju, kiž bě ze swojej swójbu w dowolu. [...]

Čitanje pućujo po šćežkach wotkrywać – prěni zešiwk Čitanskeje křinje nětko předleži

Dźěći za čitanje zahorić, zajim zbudźić samostatnje čitać je nadawk čitanskeho materiala, kotryž ma w [...]

Płomjo 10-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo neolitiskej rewoluciji a [...]

Comicowa dźěłarnička 2023

Pjatk a sobotu, 22./23.09.2023, přewjedźeštej so pod wuměłskim nawodom znateho ilustratora Stefana Hanuša comicowej dźěłarničce. [...]

Nowi šulerjo w internaće Serbskeho gymnazija

Z nowym šulskim lětom zaćahnychu wězo tež zaso nowi šulerjo do Serbskeho internata w Budyšinje. [...]

Pućowanje po stawiznach 1 – stawizny widźeć, słyšeć, zrozumić

Za stawiznisku wučbu we wyšej šuli předleži  nětko za 5. lětnik koncipowana wučbnica “Pućowanje po [...]

Płomjo 9-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wšitko kołowokoło basketballa – [...]

6. fachowy dźeń 2plus

»Naše šule a jich najlěpše ideje« bě tema 6. fachoweho dnja 2plus, kotryž wotmě so [...]

Prózdninske dźěło

Šěsć tydźenjow lěćnych prózdninow móža dołhe być a něchtóžkuli njewě tak prawje, što z časom [...]

„Biosfera 5“ wušła

K nowemu šulskemu lětu je wušła nowa serbska wučbnica biologije “Biosfera 5” za šulerjow 5. [...]

Dźěłowy zešiwk „Zwučujemy a pisamy 2“

Dypkownje k spočatkej noweho šulskeho lěta předleži dźěłowy zešiwk „Zwučujemy a pisamy 2“. Dźěłowy zešiwk [...]

Serbska šula 3-2023 wušła

3. čisło Serbskeje šule tu je a w nim čitaće wo genderowych stereotypach w delnjoserbskich [...]

Terra 8

Šulerjo wosmych lětnikow w serbskich wyšich šulach móža so na nowu wučbnicu geografije wjeselić. Je [...]

Serbska nazwukowa tabulka za BOOKii

Za šulskich nowčkow předleži nětko nazwukowa tabulka za słuchopisak BOOKii. Wona wudospołnja “Našu fiblu” a [...]

Płomjo 7/8-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, zo je w 14. [...]

Folklorny festiwal Łužica 2023

„W kraju wjesołych dźěći“ – pod tutym hesłom předstajichu sobotu, 08.07.2023, dorostowa skupina Smjerdźečanskich rejowarjow, [...]

Naša maćeršćina 2

Za šulerjow 2. lětnika je wušła nowa wučbnica serbšćiny, Naša maćeršćina 2. Wučbnica ma nadawk, šulerjow [...]

Lutki 2-2023 wušli

We wobrazowej stawiznje w lěćnym wudaću „Lutkow“ njemóžetaj Marka a Beno scyła wěrić, zo bydlitaj [...]

Na dnju wotewrjeneje knježerstwoweje štwórće w Drježdźanach

We wobłuku kampanje “Sorbisch? Na klar.” prezentowachmy so w nadawku Sakskeho statneho ministerstwa za wuměłstwo, [...]

Čitanski dyrdomdej na Budyskich wěžach

Zhromadnje z NSLDź přeprosychmy pjatk, 9. junija 2023, šulerjow a šulerki 3. lětnika serbskich zakładnych [...]

Płomjo 6-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, zo wari rubježnik Rumbo [...]

Wuknu sam/a 1

Za šulerjow 1. lětnika je wušoł nowy dźěłowy zešiwk, kotryž wudospołnja wučbny material w rjedźe [...]

Biologija 6 wušła

Wušła je nowa serbska wučbnica biologije za šulerjow šestych lětnikow wyšich šulow w Sakskej. Wučerjej [...]

Piknik po swjatoku

Póndźelu, 15. meje 2023, přeprosychmy składnostnje Mjezynarodneho dnja swójby na piknik po swjatoku. Naše prěnje [...]

Serbska šula 2-2023 wušła

W aktualnym čisle Serbskeje šule zhoniće mjez druhim, kak měli so młodostni při namakanju a [...]

Płomjo 5-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo nowej knize serbskeje [...]

Delnjoserbšćina nětko tež w Microsoft Bing-přełožowarju

Jako druha mjeńšinowa rěč w Němskej bu nětko tež delnjoserbšćina do přełožowanskeho programa Microsoft Translator [...]

19. čitanske wubědźowanje

Pod hesłom „Knihi su zastupny lisćik do raja fantazije“ zarjadowachmy lětsa k 19. razej čitanske [...]

12. swójbna schadźowanka

Po tójšto lětach w Chrósćicach přewjedźe so Swójbna schadźowanka lětsa k prěnjemu razej w Radworju. [...]

Płomjo 4-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, zo su musicale – [...]

Zeznawanska dźěłarnička

W zhromadnym dźěle z koordinatorkami serbskich zakładnych šulow je wušła materialowa zběrka za wučerki a [...]

„Maks a Ambrož“ na małej čitanskej turneji

We wobłuku małeje čitanskeje turneje dnja 28.měrca 2023 je awtorka Andreja Chěžcyna nowu, njedawno w [...]

Wuknjemy serbsce – zwučowanski zešiwk k šulskemu słowničkej, 2. dźěl

W rjedźe Wuknjemy serbsce za serbšćinu jako cuza rěč je wušoł druhi zwučowanski zešiwk k šulskemu [...]

Nowy plakat NAŠ ČASNIK (3. dźěl)

Nowy plakat NAŠ ČASNIK (3.dźěl) móža sej šule nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina skazać. Na [...]

Microsoft translator app z nowym powjerchom a nowymi funkcijemi

Microsoft translator app ma nowy powjerch a nowe funkcije. W meniju namakaš hotowe do hornjoserbšćiny [...]

Lutki 1-2023 wušli

Bórze su jutry! We Łužicy znajemy tójšto jutrownych nałožkow. W Delnjej a srjedźnej Łužicy chodźachu [...]

Poskitk za wuknjacych a wučacych

Smy přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow zestajili a předpołožimy z tym [...]

Dalekubłanje z nowymi serbskimi dźěćacymi spěwami za Witaj-dźěći

Štwórtk, 2. měrca 2023, smy w bróžni Domowinskeho domu we Wojerecach za kubłarki a wučerki [...]

Płomjo 3-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, zo su comicsy wjace [...]

Maks a Ambrož – nowa Płomjo-edicija wušła

Skónčnje je tak daloko! Dalša nowa Płomjo-edicija je wušła  – “Maks a Ambrož”. Kniha wobsahuje [...]

Serbska šula 1-2023 wušła

75 lět časopis Serbska šula W prěnim čisle tutoho lěta čitaće wo zajimawostkach a wubranych [...]

Płomjo 2-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, čehodla měli kóždeho čłowjeka [...]

Ptači časnik

Wušoł je plakat “Ptači časnik”, kotryž dźěłarničku “Ptački našeje domizny” wudospołni. Nimo ptačeho časnika, na kotrymž [...]

Čitanske bruki

K spěchowanju čitanja je wušoł druhi dźěl serbskich čitanskich brukow. Čitanske bruki skića zajimawe informacije [...]

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej 2023

Čěske knježerstwo » přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu w [...]

Płomjo 1-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, zo móžeš so digitalnje [...]

Film „Mała wjera“ jako DVD na předań

Mała wjera je hakle 127 lět stara a hišće přemłoda, zo by z tamnymi wjerami [...]

Podpěra při zaručenju wučby na Serbskej fachowej šuli za socialnu pedagogiku Budyšin

Serbska fachowa šula za socialnu pedagogiku w Powołanskim šulskim centrumje Budyšin ma tuchwilu ćeže, ze [...]

Kubłarki na dalekubłanskej wuprawje na Horach

Sobotu, 10. septembra 2022, je Rěčny centrum WITAJ zaso cyłodnjowsku kubłansku wuprawu za kubłarki a [...]

Serbski wopyt pola firmy Microsoft w Berlinje

Přeprošenju firmy Microsoft na dźěłowu rozmołwu sćěhowachu srjedu (14.12.2022) dr. Beata Brězanowa, Marko Měškank (RCW) [...]

Płomjo 12-2022 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, hdźe běchu šulerjo 4. [...]

Lutki 3-2022

Zawěsće sće wy, lube dźěći, hižo raz traktor přez polo jězdźić widźeli. Jako Witko tajki [...]

Płomjo 11-2022 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, kak je rubježnik Rumbo [...]

Serbska šula 4-2022 wušła

W aktualnym čisle Serbskeje šule zhoniće mjez druhim, kak su 75. jubilej Serbskeho gymnazija Budyšin [...]

Serbska comicowa dźěłarnička 2022

Pjatk a sobotu, 7./8. oktobra 2022, přewjedźeštej so pod wuměłskim nawodom znateho ilustratora Stefana Hanuša [...]

Płomjo 10-2022 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim, što šulerjo 4. lětnika [...]

Swjedźeń serbskeje rěče za šulerjow z Barta a Hućiny

Srjedu, dnja 28. septembra 2022, witachmy w Serbskim domje w Budyšinje šulerki a šulerjow 3. [...]

Stawizny a podawki 6

Wušła je nowa serbska stawizniska wučbnica w rjedźe „Stawizny a podawki 6” za šulerjow 10-tych [...]

Přełožowanski program „sotra“ nětko tež za delnjoserbšćinu

W rbb magacinje „Łužyca“ předstaji so sobotu 17.09.2022 přełožowanski program „sotra“ za rěčne směry delnjoserbšćina [...]

Wustajeńca Płomjenja

Minjenu sobotu, dnja 10.09.2022, woswjećichu na zakładnej šuli w Bošecach šulski swjedźeń składnostnje 125-lětneho wobstaća [...]

Terra 7

Ze šulskim lětom 2022/2023 zahaji RCW z wučbnicu za 7. lětnik wudaće rjadu Terra za [...]

Kubłanska wuprawa serbskich kubłarkow a kubłarjow

Sobotu, 10. septembra 2022, zetkaja so serbske kubłarki wšelakich kubłanišćow k cyłodnjowskemu kubłanskemu wulětej Rěčneho [...]

Mała wjera – premjera serbskeje synchronizacije

We wobłuku open-air filmoweje nocy pjatk, 2. septembra 2022 w Pančicach-Kukowje, měješe nowy serbski film [...]

Płomjo 9-2022 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim kak nastanje z ideje [...]

Nowy „Mlóč 4”, wěcna kniha za Saksku

Wušła je nowa wučbnica „Mlóč 4“ za wěcnu wučbu jako licencne wudaće nakładnistwa Schrödel Westermann. [...]

W lěću rady wonka smy

Tutomu hesłu wěnuja so Lutki 2-2022. Wone poćahuje so na baseń ze samsnym titulom z [...]

Třeće wudaće Serbskeje šule 2022

Nowe čisło Serbskeje šule je wušło! W nim čitaće retrospektiwu wo tym, zo organizuje RCW mjeztym [...]

10 lět wari Płomjo z Tomašom

Mjeztym dźesaty raz wotmě so póndźelu, dnja 11. julija 2022, warjenski kurs Płomjenja w Budyskim [...]

Wulět k 70. narodninam Płomjenja

Štwórty lětnik Budyskeje serbskeje zakładneje šule je jedna z dobyćerskich rjadownjow wubědźowanja dźěćaceho časopisa Płomjo. [...]

Zetkanje šulerjow 4. lětnika ze Zejlerjom a Kocorom

Cyłkownje 220 šulerjow zakładnych šulow Ralbicy, Pančicy-Kukow, Chrósćicy, Worklecy, Budyšin, Radwor, Wojerecy, Kulow a Slepo [...]

Dalekubłanje „Spěwaj z Witkom – nowe serbske dźěćace spěwy“

W poslednich lětach je so w dźěćacym časopisu „Lutki“ tójšto nowych serbskich dźěćacych spěwow za [...]

Pućowanje po stawiznach 2 – stawizny widźeć, słyšeć, zrozumić

Za stawiznisku wučbu we wyšej šuli předleži  nětko za 6. lětnik koncipowana wučbnica “Pućowanje po [...]

Nowy „Mlóč 2”, wěcna kniha za Saksku

Dypkownje do spočatka noweho šulskeho lěta wuńdźe w LND nowa wučbnica za wěcnu wučbu Mlóč [...]

Přednošk za staršich wo imersiwnym rěčnym kubłanju

Na zetkanju staršich, kotrychž dźěći so nowe do Budyskeho Serbskeho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Jan Radyserb-Wjela“ [...]

Kružki za fachowu wuměnu kubłarkow so schadźuja

Na lětušim prěnim dźěłowym zeńdźenju nošerjow a wjednicow pěstowarnjow w měrcu wupraji so přeće kubłarkow [...]

Dalekubłanje za kubłarki a kubłarjow k imersiji

Na próstwu Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka z. t. poskići wědomostna sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Jadwiga Kaulfürstowa [...]

Poslednje Płomjo do lěćnych prózdnin

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo projekće “Serbsce po [...]

Wuspěšny „čitanski dyrdomdej“ po Budyskich wěžach

17 šulerjow 3. a 4. lětnika zakładnych šulow Budyšin, Chrósćicy, Pančicy-Kukow, Radwor, Ralbicy a Worklecy [...]

Pytaja kubłarja/kubłarku za dźěćacy dom w Myšecach

W gmejnje Hodźij ma so hnydom městno statnje připóznateje kubłarki/statnje připóznateho kubłarja w Dźěćacym domje [...]

Čitanski dyrdomdej na Budyskich wěžach

Pjatk, 17. junija 2022, přewjedźemy w kooperaciji z NSLDź za šulerjow 3. a 4. lětnika [...]

Płomjo 6-2022 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zajimawostki kołowokoło transportnych srědkow [...]

Naša Maćeršćina 6 wušła

Skerje připadnje hač planowane wuńdźe na Mjezynarodnym dnju dźěsća nowa wučbnica za předmjet serbšćina za [...]

Zhromadny poskitk na šulskim swjedźenju Serbskeho gymnazija

Załožba za serbski lud a Rěčny centrum WITAJ ze zhromadnym poskitkom na šulskim swjedźenju Serbskeho [...]

Druhe wudaće Serbskeje šule 2022

W aktualnym čisle Serbskeje šule zeznajeće nowe formy a puće wuwučowanja rěčow, na přikładźe interaktiwneho [...]

Płomjo 5-2022

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zajimawostki kołowokoło akuwow, kotrež [...]

„sotra 2.0“ z lěpšej kwalitu a nowym napohladom

Wužiwarjam přełožowanskeho programa „sotra.app” skići so wotnětka jasnje lěpša kwalita přełožkow a modernizowany wužiwarski powjerch [...]

Čitanki 2-4 – Wudaće čitanskeje křinje so planuje

Wučbny material za čitanje w zakładnej šuli ma so dospołnje předźěłać. Za to móžeše Rěčny [...]

Ferialny kurs serbšćiny za dźěći zwonka Łužicy

W jutrownych prózdninach, wot 19. do 22. apryla 2022, přewjedźe so 3. ferialny kurs za [...]

CD “Kikerahi 2”

Hižo w lěće 2004 je wušoł spěwnik “Kikerahi, biło je tři” z CD, kotryž so [...]

Swójbna schadźowanka

Njedźelu, 3. apryla 2022, wotmě so naša 11. swójbna schadźowanka jako zhromadny projekt ze župu [...]

18. čitanske wubědźowanje

Pod hesłom „Knihi su zastupny lisćik do raja fantazije“ zarjadowachmy lětsa k 18. razej čitanske [...]

Lutki 1-2022

Što dawa rjeńšeho, hač sej w nalěću pěši abo na kolesu swoju wokolinu wobhladować? To [...]

Pismikowy zešiwk

W rjedźe Naša fibla předleži nowy Pismikowy zešiwk za wučbu serbšćiny w 1. lětniku. W [...]

Serbskorěčne kubłanje dźěći – zhromadnje wjace docpěć

W mjenje Rěčneho centruma WITAJ witaše dr. Beata Brězanowa štwórtk, 31. měrca 2022, nošerjow, wjednicy [...]

70 lět Płomjo

Wo čim čitamy w Płomjenju? W jubilejnym wudaću zhonimy mjez druhim, zo dźeržachu serbske dźěći [...]

Nazwukowe kartki

W rjedźe Naša fibla je wušoł nowy wudospołnjacy material Nazwukowe kartki do ruki wučerja. Nazwukowe [...]

Płomjo 3-2022 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zajimawostki kołowokoło wutroby, najwažnišeho [...]

Poskitk za wuknjacych a wučacych

Smy přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow zestajili a předpołožimy z tym [...]

K dnjej maćeršćiny: Hornjoserbšćina w Microsoft Bing-přełožowarju

Lětuši dźeń maćeršćiny, kotryž so mjezynarodnje 21. februara swjeći, je cyle wosebity za hornjoserbsku [...]

Ptački našeje domizny

Za wuknjacych 3. do 6. lětnika předleži nětko sylnje wobdźěłana dźěłarnička „Ptački našeje domizny“. Dźěłarnička [...]

Prěnje wudaće Serbskeje šule 2022

W lětušim prěnim wudaću serbskeho pedagogiskeho časopisa Serbska šula čitaće wobšěrnu rozprawu wo dźěławosći RCW [...]

Wuknjemy serbsce – zwučowanski zešiwk k šulskemu słowničkej, 1. dźěl

W rjedźe Wuknjemy serbsce za serbšćinu jako cuza rěč je wušoł zwučowanski zešiwk k šulskemu [...]

Płomjo 2-2022 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo žiwjenju a skutkowanju [...]

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo » přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym [...]

Handrij Zejler – Słónco swoboda | temowy zešiwk za lětniki 5 – 8

Dypkownje k spočatkej Lěta Zejlerja, składnostnje jeho 150tych posmjertninow, smy w rjedźe temowych zešiwkow za [...]

Krabat za pěstowarske dźěći – nowy didaktiski material

K Lutkam 4-2021 smy nowu kolenkowu knižku wudali, kotraž słuži kubłarkam a kubłarjam k spěchowanju [...]

Lutki ke kóncej lěta wušli

Lubi starši, kaž kóžde lěto namakaće w štwórtym čisle lěta w Lutkach dlěšu stawiznu k [...]

Płomjo 1-2022 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo klankach a marionetach, [...]

Słuchokniha “Čerwjenawka a druhe bajki“

Słuchokniha wopřija dźesać serbsce zasopowědanych bajkow bratrow Grimm z knihi samsneho titula a 10 jim [...]

Za Bukečansku pěstowarnju pytaja serbsku kubłarku abo serbskeho kubłarja

Dźěłaćerske dobroćelstwo wokrjesny zwjazk Budyšin z.t. pyta k zesylnjenju swojeho teama wot 01.04.2022 za swoju [...]

Feliks a Florian

Wěsće, kak móžeće sami ze zmijom lěćeć? Abo što je mudrofon? Abo čehodla sej starši [...]

Čitanski dźenik k dźěćacej knize „Haperlejka“

Jako wudospołnjacy material za předmjet serbšćina w zakładnej šuli je wušoł Čitanski dźenik k dźěćacej [...]

Płomjo 12-2021 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo adwentnej bachtańcy wjesnych [...]

Adwentny kalender Płomjenja

Lětsa njedóstanu čitarki a čitarjo Płomjenja adwentny kalender w papjerjanej formje – lětuši adwentny kalender [...]

Štwórte wudaće Serbskeje šule w našim jubilejnym lěće

W aktualnym čisle Serbskeje šule čitaće wo wuslědkach wobšěrneho naprašowanja k serbskorěčnemu kubłanju w dźěćacych [...]

Płomjo 11-2021 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo roboterach, kiž wšědne [...]

Lutki 3-2021 wušli

Składnostnje 20-lětneho wobstaća Rěčneho centruma WITAJ smy 29. a 30. septembra ze šulerjemi štwórtych lětnikow [...]

Jubilejny swjedźeń RCW

Składostnje 20-lětneho wobstaća Rěčneho centruma WITAJ přewjedźechmy 29. a 30. septembra 2021 jubilejne zarjadowanje za [...]

Čitanski dyrdomdej po Budyskich wěžach

Město čitanskeje nocy přewjedźechmy w kooperaciji z NSLDź. pjatk, 9. julija 2021 “Čitanski dyrdomdej” po [...]

Serbska comicowa dźěłarnička

Wulkeho zajima dla přewjedźe so tež lětsa pod wuměłskim nawodom znateho ilustratora Stefana Hanuša comicowa [...]

Oktoberske wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zajimawostki kołowokoło katedralow, wulkich [...]

Biologija 5 – wučbnica za wyše šule

Za předmjet biologija předleži nowa wučbnica za šulerjow  5. lětnika na wyšich šulach. Je to [...]

Skónčnje zaso šula …

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo dźěłanskich gratach něhdy [...]

Třeće wudaće Serbskeje šule w našim jubilejnym lěće

Składnostnje 20-lětneho jubileja załoženja Rěčneho centruma WITAJ rozprawjamy w najnowšim a wosebitym čisle Serbskeje šule [...]

„sotra.app“ pod nowej adresu a z přidatnymi funkcijemi

Awtomatiski serbsko-němski přełožowar "sotra" namakaće nětko pod krótšej, swójskej adresu sotra.app. Nimo toho wobsahuje internetowa [...]

Warjenski kurs Płomjenja

W poslednim šulskim tydźenju běše zaso raz tak daloko: Mjeztym hižo k 9. razej wotmě [...]

„Čerwjenawka a druhe bajki“ su znowa wušli

Na spočatku prózdnin je kniha Čerwjenawka a druhe bajki znowa wušła. Snano słuža zasopowědane bajki [...]

Čitanske bručki

K spěchowanju čitanja w 1. lětniku su wušli serbske čitanske bručki. Čitanske bručki skića zajimawe [...]

Pućowanje po stawiznach 3 – stawizny widźeć, słyšeć, zrozumić

Za stawiznisku wučbu we wyšej šuli předleži  nětko za 7. lětnik koncipowana wučbnica “Pućowanje po [...]

„Šćežka Ćišinskeho“ – dalekubłanja za wučerjow

Dalekubłanske pućowanje za wučerki a wučerjow zakładnych šulow, wyšich šulow a gymnazija Awtoraj kubłanskeje šćežki [...]

Lěćne wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim što přećiwo wostudźe w [...]

Zešiwk małych detektiwow

Jako wudospołnjacy material za předmjet serbšćina w zakładnej šuli je wušoł Zešiwk małych detektiwow. Zešiwk [...]

Stawizny a podawki 5

Za hornjoserbsku wučbu stawiznow w Sakskej je wušła nowa wučbnica. Wona je za šulerjow 9. [...]

Nowe wudaće Lutkow wušło

Lube dźěći, znajeće naručnu klanku Lotku, kotraž w Njebjelčanskej pěstowarni bydli? W interneće móžeće sej [...]

Najlěpši čitarjo so wubědźowali

Sobotu, 12. junija 2021, knježeše w Budyskim Serbskim muzeju hižo wot ranja čiłe žiwjenje. Najlěpši [...]

Zwučuju serbsce 8

We wučbnicowym rjedźe „Wuknu serbsce / Zwučuju serbsce“ je wušoł sylnje předźěłany dźěłowy zešiwk za [...]

Junijske wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo dźiwim zapadźe – [...]

Domizna a swět 6

Wušła je wučbnica „Domizna a swět“  za šulerjow 6. lětnika na serbskich wyšich šulach. Z [...]

Wuknjemy serbsce 4 – wučerske doporučenje

W rjedźe Wuknjemy serbsce za serbšćinu jako cuza rěč su wušli wučerske doporučenja za 4. [...]

Nowy „Mlóč 3”, wěcna kniha za Saksku

W rjanym měsacu meja wuńdźe w LND nowa wučbnica za wěcnu wučbu Mlóč 3. Je [...]

Druhe wudaće Serbskeje šule w našim jubilejnym lěće

W aktualnym čisle Serbskeje šule čitaće wo nawuknjenju pisanja z pomocu prawopisnych strategijow, wo šćežce [...]

Mejske wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo historiskim měsće w [...]

Fantazijowe jězby k sonjenju a wotpinanju

Wušła je nowa brošurka z CD z 25 tekstami k wotpinanju. Wotpinanje za dźěći słuša [...]

Aprylske wudaće Płomjenja najprjedy zaso online

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo mumijach, zdźeržanych za [...]

Pismikowe woknješka

Za wučbu w 1. lětniku předleža nowe  pismikowe woknješka. Material wopřija 48 barbnych nazwukowych wobrazow, [...]

Serbski přełožowanski program „sotra“ je online

 Prěni přełožowanski program za hornjoserbšćinu-němčinu a němčinu-hornjoserbšćinu steji k dispoziciji. Dnja 22. měrca 2021 bu [...]

Łuskačowy posterowy set

W minjenymaj šulskimaj lětomaj su w rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett serbske wučbnicy a dźěłowe [...]

Prezentujemy přełožowanski program „sotra“ za hornjoserbšćinu – němčinu a němčinu – hornjoserbšćinu

Prezentujemy póndźelu, 22. měrca 2021, 10:00 hodź., we widejowej konferency prěni přełožowanski program "sotra" za [...]

Plakat: Nazwukowa tabulka k „Naša fibla“

Nětko předleži nowy plakat z nazwukowej tabulku k fibli. Nazwukowa tabulka je  pismikowa tabulka z [...]

Nowe Płomjo tu je!

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo najnowšej serbskorěčnej knize [...]

Lutki 1-2021 přileća kaž młode nalěćo w čerstwych barbach

W dźěćacej stawiznje je Witko tón króć žarliwy – a to na nowu přećelku Julki. [...]

Walentinska akcija

Walentinska akcija ze serbskimi pismikowymi parličkami bě přewšo wuspěšna. Na njej je so něhdźe 50 [...]

Poskitk za wuknjacych a wučacych

Smy přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow zestajili a předpołožimy z tym [...]

Zwučujemy a pisamy 5 w nowym šaće

Wotpowědnje nowemu nakładej Našeje maćeršćiny 5 (skaz. čisło 5/116/20-1A) předleži nětko tež sylnje předźěłany nowy [...]

Swójbne kino (pod www.schadzowanka.de)

Město swójbneje schadźowanki su wšitke serbske swójby cyle wutrobnje přeprošene na swójbny kinowy wječor. Pjatk, [...]

Poskitk studentam wučerstwa a dalšim zajimcam

Za šulerjow zakładneje šule, kiž zwonka Łužicy wotrostu, maja krótke serbske wuwučowanske wideja (ca. 3 [...]

Serbsce za sto sekundow

Pod tutym hesłom nadeńdu serbsce wuknjacy na našej stronje materialien.sorbischlernen.de krótke awdija. Tute su w [...]

Prěnje wudaće Serbskeje šule w našim jubilejnym lěće

W lětušim prěnim wudaću Serbskeje šule 2021 čitaće wobšěrnu rozprawu wo dźěławosći Rěčneho centruma WITAJ [...]

Februarske wudaće Płomjenja najprjedy online

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim za čo trjebamy měry [...]

Zhubjena generacija?

Čitamy tuchwilu wjele wo aktualnej zhubjenej generaciji. Tak činja zhubjene prezencne časy za šulerki a [...]

Dźěłowy plan wotrjada wuwiwanje rěče/pedagogika za 2021 schwaleny

Naš wotrjad wuwiwanje rěče/pedagogika dźěła lětsa cyłkownje na 31 wučbnicach a wučbnych srědkach, kotrež maja [...]

Walentinska akcija

Přewjedźemy WALENTINSKU AKCIJU „MAM ĆE RADY“ ZA DŹĚĆI A MŁODOSTNYCH Šula/pěstowarnja je začinjena, ty pak [...]

Sprócnosć

Husto njeje to jenož tajke začuće, hdyž sej mysliš, zo so wša ćeža pandemija [...]

Hry na dworje, na zahrodźe a na dróze

Z luteho časa doma njewědźa dźěći hižo, što móhli hišće činić? Kak by z hru [...]

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) kóžde lěto stipendije za wobdźělenje na štyri- [...]

Swójba dźensa, jutře

Swójba dźensa woznamjenja: Swójba zrozumi so dźensa zasadnje pod wuměnjenjemi pandemije. Swójba dźensa je lědma [...]

Januarske wudaće – najprjedy online

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zajimawostki wo wuwiću swójby, [...]

Swět steji po zdaću na hłowje – nowolětne słowo Lorenca Jankowskeho

Swět steji po zdaću na hłowje. Mnoho je hinak, hač smy to zwučeni. Jenož někotři [...]

Nowa kolenkowa knižka wušła

Za serbske dźěćace přebywanišća a Witaj-skupiny je wušła nowa kolenkowa knižka „Leonowa nowa pěstowarnja“. Stawizna [...]

Decemberske wudaće Lutkow wušło

Kaž kóžde lěto wozjewimy w decemberskim wudaću zaso dlěšu dźěćacu stawiznu: Mały Leon přićehnje ze [...]

Poslednje wudaće Płomjenja w tutym lěće

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim hač běchu Wikingojo woprawdźe [...]

Němski přełožk wobrazoweho słownika

Němski přełožk zapřijećow a dialogow wobrazoweho słownika »Swět wokoło nas« steji nětko zajimowanym staršim k [...]

Materialowa zběrka za dwurěčnu serbsko-němsku wučbu w zakładnej šuli

Nowa zběrka materialijow za serbsko-němske zakładne šule wobsahuje planowanske přikłady (na př. k temam: Wjedro, [...]

W Kulowje a wokolinje: Wotmała serbsce wuknyć

„W Kulowje a wokolinje: Wotmała serbsce wuknyć“ je titul informaciskeho łopješka za staršich, kotřiž wo [...]

Nowe čisło pedagogiskeho časopisa wušło

W najnowšim čisle Serbskeje šule pisa Till Wojto z Lipska wo klasificěrowanju zmólkow ako zjawow [...]

Słowne družiny serbskeje rěče na plakaće

Přehlad słownych družinow serbskeje rěče je jako plakat we wulkosći A1 za šulerjow 5. do [...]

Zwučujemy a pisamy 1

Nětko předležitej tež nowej dźěłowej zešiwkaj Zwučujemy a pisamy 1 za šulerjow 1. lětnika, kotrejž [...]

Nowemberske wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zajimawostki wo swjatym Měrćinje, [...]

Nazymske wudaće Lutkow je wušło

Lube dźěći, lěćo je so minyło a hižo je nazyma tu. Je to čas, hdyž [...]

Nazymske wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim kak helikopter funguje a [...]

Serbska comicowa dźěłarnička

Pjatk a sobotu, 18./19. septembra 2020, wotmě so w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku [...]

Pruwowanja za RĚČNY CERTIFIKAT HORNJOSERBŠĆINY

Sobotu, dnja 19.09.2020, přewjedźechmy pruwowanja za RĚČNY CERTIFIKAT HORNJOSERBŠĆINY na niwowomaj A1 a A2. Wobdźělnicy [...]

Poskitk materialijow za dźěći, staršich, kubłarki a kubłarjow

W njedawno wušłym zešiwku předstajamy materialije za dźěło we Witaj-skupinach – wuwite pak wot nas [...]

Naša fibla – z naručnej klanku, přiłohu za staršich a kołkami za wučerja

Dypkownje k spočatkej noweho šulskeho lěta předleži nowa fibla za šulerjow 1. lětnika. “Naša fibla” [...]

Rěcne projekty ako napšawa rewitalizacije dolnoserbšćiny

Wo wuspěchach a ćežach rewitalizacije kaž tež wo wosebitych wuměnjenjach daledawanja delnjoserbšćiny rozprawja naš rěcny [...]

Nowe wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zajimawostki wo baleće – [...]

Wuknu a zwučuju pisać 1

Dypkownje k spočatkej noweho šulskeho lěta předleža nowe dźěłowe zešiwki “Wuknu a zwučuju pisać 1” [...]

Nowy wučbny material njech wabi do wuknjenja!

W pedagogiskimaj wotrjadomaj RCW w Budyšinje a Choćebuzu je so za nowe šulske lěto 23 [...]

Domizna a swět 5

Wušła je wučbnica „Domizna a swět″ za šulerjow 5. lětnika na serbskich wyšich šulach. Z [...]

Naša maćeršćina 5 w nowym šaće

Wušoł je nowy nakład maćeršćiny za 5. lětnik. W předležacej wučbnicy su nětko tež poslednje [...]

Naša fibla – z naručnej klanku, přiłohu za staršich a kołkami za wučerja

Dypkownje k spočatkej noweho šulskeho lěta předleži nowa fibla za šulerjow 1. lětnika. “Naša fibla” [...]

Pućowanje po stawiznach 4 – stawizny widźeć, słyšeć, zrozumić

Za stawiznisku wučbu we wyšej šuli předleži nětko za 8. lětnik koncipowana wučbnica “Pućowanje po [...]

Łuskač 2 – mój dźěłowy zešiwk matematiki

Dźěłowy zešiwk “Łuskač 2” je poslednje wudaće rjadu nakładnistwa Klett. Z tym je rjad Łuskačow [...]

Łuskač 3 – mój dźěłowy zešiwk matematiki

Kaž hižo připowědźene, je w rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett nětko dźěłowy zešiwk matematiki za [...]

Swět wokoło nas – němski přełožk

Němski přełožk zapřijećow a dialogow wobrazoweho słownika »Swět wokoło nas« steji nětko zajimowanym staršim k [...]

Nowa wučbnica za stawizny na gymnaziju

„Stawizny a podawki 4” rěka nowa hornjoserbska wučbnica za wučbu stawiznow na sakskich gymnazijach, kotraž [...]

Warjenski kurs 2020

Tomaš Lukaš, kuchar serbskeho hosćenca Wjelbik w Budyšinje, witaše póndźelu, 13. julija 2020, wosom serbskich [...]

Poslednje Płomjo w tutym šulskim lěće

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo wubědźowanju, kotrež měri [...]

Serbšćina 2 – zwučowanski zešiwk

We wučbnicowym rjedźe “Serbšćina” je za šulerjow 2. lětnika rěčneje skupiny 2 nowy zwučowanski zešiwk [...]

Junijske wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zajimawosće wo swjatnišćach a [...]

Čitanske wubědźowanje – lětsa bjez kónčneho wurisanja

Pod hesłom „Knihi su zastupny lisćik do raja fantazije“ chcychmy lětsa k 16. razej čitanske [...]

Łuskač 2 – nowa serbska wučbnica za matematiku

Jako poslednja wučbnica předleži w rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett nětko tež wučbnica matematiki za [...]

Nowe wudaće Serbskeje šule wušło

Znajeće čitanske šćežki? A wěsće hižo, kak lóštne su krótke zwučowanske nadawki w samozhotowjenej klěšćowce? [...]

Lutki do lětnjeho časa

Julka, Alenka a Witko su zbožo měli: najebać corona-krizy su směli do Afriki lećeć. Chcedźa [...]

Serbšćina 3 – dźěłowy zešiwk

We wučbnicowym rjedźe  „Serbšćina“ je wušoł nowy předźěłany zešiwk z awdio CD  za šulerjow 3. [...]

Čěske krótkofilmy w interneće

Naš wučer čěšćiny Jan Breindl je za swojich šulerjow - a wězo tež wšitkich dalšich [...]

Mejske wudaće Płomjenja – tež online

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zajimawostki wo žiwjenju w [...]

Łuskač 3 – nowa serbska wučbnica za matematiku

Po tym zo stej zašłe šulske lěto Łuskač 1 a 4 wušłoj, předleži w rjedźe [...]

Nowe Płomjo – najprjedy jónu online

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo štyri žonach, kiž [...]

Krimije přećiwo wostudźe

Tež naš redaktor Płomjenja je sej hłójčku k přidatnym poskitkam za šulerjow w času coronapandemije [...]

Kubłarka za pěstowarnju w Myšecach pytana

W gmejnje Hodźij ma so k 01.08.2020 městno statnje pruwowaneje kubłarki|statnje pruwowaneho kubłarja w Dźěćacym [...]

„Dźiwaj so“ – poskitk za swójby

W běhu krótkeho časa je so naš wšědny dźeń dospołnje změnił. Coronawirus je nas ze [...]

Pytamy zastup za našu młodźinsku socialnu dźěłaćerku

Za Mobilne młodźinske dźěło we wobłuku zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ pytamy hnydom na wobmjezowany [...]

„Witaj – ein Geschenk für Ihr Kind“ w aktualizowanym nakładźe

Za staršich, kotřiž chcedźa swoje dźěćo w dźěćacym dnjowym přebywanišću serbsce kubłać dać. Principije imersiwneho [...]

10. swójbna schadźowanka

Někotre impresije z našeje 10. swójbneje schadźowanki dnja 1. měrca 2020 w Chrósćicach   [...]

Nalětnje wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo njewšědnej jězbje z [...]

Nowa wučbnica přepodata

Nowa wučbnica „Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny“ předstaji so pjatk, 28. februara 2020, [...]

Lutki zaso tu

Skónčnje je tak daloko, nětko wuńdźe dźěćacy časopis „Lutki“ zaso prawidłownje. Kaž přeco wozmje was, [...]

W prěnim čisle Serbskeje šule 2020 čitaće mjez druhim

wo róli serbskich maćernorěčnych kubłarkow při wutworjenju serbskeje identity pola předšulskich dźěći, wo zhubjenych [...]

Nowe wudaće Płomjenja

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zo přeprošuje Tomaš Lukaš [...]

10. swójbna schadźowanka 1. měrca w Chrósćicach

Zhromadnje ze župu "Michał Hórnik" přeprošujemy na swójbnu schadźowanku njedźelu, 1. měrca 2020, 15:00 hodź. [...]

Wułušćenja k temowemu zešiwkej

K předležacemu temowemu zešiwkej „Jakub Bart-Ćišinski. Lećće z časom!“ za serbske wyše šule podawamy tu [...]

Nowe wudaće serbskeho dźěćaceho časopisa

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim zo přebywa Tobias rady [...]

Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny

Kak ma prawje rěkać: My twarjachmy abo my twarichmy? Je kopar dwě wroće abo dwoje [...]

Hodowne wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy zaso tójšto zajimaweho, mjez druhim wo [...]

Nowy hornjoserbski wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“ słuchać a čitać

Nowostka z Rěčneho centruma WITAJ Naš wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“ je w Ludowym [...]

Nowe wudaće serbskeho pedagogiskeho časopisa wušło

W najnowšim čisle Serbskeje šule čitaće wo certifikowanju hornjo- a delnjoserbskich rěčnych znajomosćow powšitkownje, wo [...]

Nowemberske wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy zaso tójšto zajimaweho, mjez druhim wo [...]

Dalekubłanska wuprawa serbskich kubłarkow a kubłarjow do Delnjeje Łužicy

Na jubilejnym dalekubłanju k 20 lětam imersiwneho serbskorěčneho kubłanja w pěstowarnjach loni w juniju wuprajichu [...]

Nazymske wudaće Płomjenja je wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy zaso tójšto zajimaweho, mjez druhim wo [...]

Jakub Bart-Ćišinski – Lećće z časom! – Nowy temowy zešiwk wušoł

Za šulerki a šulerjow 8. – 10. lětnika na serbskich wyšich šulach je wušoł nowy [...]

Pućowanje po stawiznach 5 – stawizny widźeć, słyšeć, zrozumić

Za stawiznisku wučbu we wyšej šuli předleži  nětko za 9. lětnik koncipowana wučbnica “Pućowanje po [...]

Stawizny a podawki 3

Zdypkom k nowemu šulskemu lětu 2019/2020 je wušła nowa serbska wučbnica „Stawizny a podawki 3“. [...]

W najnowšim čisle Serbskeje šule …

... předstajimy projekt RCW w Delnjej Łužicy, kotryž wěnuje so serbskorěčnym swójbam, nowe serbske wučbnicy [...]

Mlóč 4 – dźěłowy zešiwk

Za wěcnu wučbu w 4. lětniku předleži k nowemu šulskemu lětu nowy dźěłowy zešiwk „Mlóč [...]

Łuskač 1

Po tym zo stej wučbnica a dźěłowy zešiwk Łuskač 4 wušłoj, předleži za nowe šulske [...]

Nowe wudaće Płomjenja

Što čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy zaso tójšto zajimaweho, mjez druhim wo pyramidach [...]

Łuskač 4 – Mój dźěłowy zešiwk

... za wučbu matematiki je wušoł. Kaž bratr a sotra stej wučbnica a dźěłowy zešiwk [...]

Serbšćina 2

Za šulerjow rěčneje skupiny 2 je wušła nowa wučbnica we wučbnicowym rjedźe „Serbšćina“, a to [...]

Swět wokoło nas – bórze wuńdźe nowy wobrazowy słownik ze słuchopisakom

W nowembru 2019 wuńdźe w Ludowym nakładnistwje Domowina nowy wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“. Tadej, [...]

Łuskač 4 – nowa wučbnica za matematiku

W rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett předleži za nowe šulske lěto  nowa serbska wučbnica za [...]

Rjany dar k šulskemu zastupej

Dypkownje k nowemu šulskemu lětu předleža rjadowaki za WUSWĚDČENJA. Rjadowak dawa w dwěmaj barbomaj a [...]

KRABATOWY młyn pyta (serbskeho) kulturneho pedagogu (m/ž)

KRABATOWY młyn w Čornym Chołmcu pyta motiwowaneho kulturneho pedagogu – rady ze serbskorěčnymi znajomosćemi – [...]

Serbska kubłarka pytana (m/ž)

W Budyskej pěstowarni „Bručk zboža“ ma so městno serbskeje kubłarki/serbskeho kubłarja znowa wobsadźić. k [...]

Poskitk za wuknjacych a wučacych

Rěčny centrum WITAJ je přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow zestajał a [...]

Nowe Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo olympiadźe serbskeje rěče, [...]

23. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła

Wot 23. do 24. meje wotměchu so w Budyšinje k 23. razej serbske dźiwadłowe dny, [...]

Goethowy institut organizuje dalekubłanje k situaciji Serbow jako narodna mjeńšina

Za swojich partnerow we wuchodnej Europje a srjedźnej Aziji je Berlinski Goethowy institut » přewjedł 22.05.2019 [...]

Serbska šula wušła

W najnowšim čisle Serbskeje šule rozprawjamy wo Lipsku jako centrumje wukubłanja serbskich wučerjow, nowym serbskim [...]

Programatika pedagogiskeho dźěła Rěčneho centruma WITAJ w Delnjej a Hornjej Łužicy

Aktualna wersija našeje programatiki, kotraž bazuje na koncepciji k rěčnemu planowanju ». Programatika pedagogiskeho dźěła Rěčneho [...]

Nowe Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo tradicijach, z kotrymiž [...]

Geometrija – nowy wučbny srědk za wučbu matematiki w 3. a 4. lětniku

Nowej wušłoj stej zešiwkaj Geometrija 3 a 4 jako licencne wudaće tak mjenowanych indianskich zešiwkow [...]

15. čitanske wubědźowanje

Sobotu, 13. apryla 2019, wobdźěli so 22 šulerjow 3. lětnika na čitanskim wubědźowanju w Smolerjec [...]

Warimy z Tomašom

"Warimy z Tomašom"- pod tutym hesłom je póndźelu, 8. apryla 2019, wosom šulerjow z kucharjom [...]

Jutrowne Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo njewšědnym dožiwjenju Čulec [...]

Syn Winnetouwa – wuspěšna premjera

Wjace hač 200 staršich, jich dźěći, zdźěla dźědojo a wowki a dalši wopytowarjo su njedźelu, [...]

Flyer: Wot mała serbsce wuknyć

Hižo zdawna so we Łužicy – nimo němčiny – serbsce rěči. Dźěći serbskorěčnych resp. serbsko-němskorěčnych [...]

Pój won ― hraj sej ze mnu! Hry wonka před durjemi.

Na doporučenje a z podpěru Rěčneho centruma WITAJ je Sakske statne ministerstwo za socialne a [...]

9. swójbna schadźowanka

Naša Swójbna schadźowanka je so k woblubowanemu zetkanju młodych swójbow w zymje wuwiła. Něhdźe 400 [...]

Nowe Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo alergiji Bosćija Kulki [...]

SERBSKA ŠULA 1/2019 je wušła

W najnowšim čisle Serbskeje šule čitaće mjez druhim wo inkluziji a hač je zhromadne wuknjenje [...]

Nowe Płomjo wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy wo šulerjach 4. lětnika 2plus-rjadownje Wojerowskeje [...]

Wučbnica za serbsce wuknjacych

„Rěču serbsce“ je wučbny a wuknjenski material za serbsce wuknjacych wyšich lětnikow a předewšěm za [...]

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) kóžde lěto stipendije za wobdźělenje na štyri- [...]

Serbska digitalna wučbnica „Krok po kroku“ so rozšěrja a optiměruje

Ze studentami a docentami Instituta za sorabistiku při Lipšćanskej uniwersiće wupruwowachu sobudźěłaćerjo RCW  štwórtk, 17. [...]

Wot mała serbsce wuknyć

„Wot mała serbsce wuknyć“ je titul němskorěčneho informaciskeho łopješka za staršich, kotřiž wo tym rozmysluja, [...]

Terminologija za předmjet stawizny

Terminologija za předmjet stawizny je znowa wobdźěłana wušła. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk staj Ludwig Zahrodnik [...]

Kóždemu dźěsću swoju maćeršćinu

Město Budyšin je zhromadnje ze swojim Dźěłowym kruhom za serbske naležnosće a Rěčnym centrumom WITAJ [...]

Nowe wudaće fachoweho časopisa „Serbska šula“

W runje wušłym 4. čisle Serbskeje šule 2018 čitaće kak hodźi so kwalita serbskorěčneho kubłanja [...]

Słownik „Kak to jenož praju“ nětko online

W lěće 2017 wot Rěčneho centruma WITAJ w LND wudata přiručka „Kak to jenož praju“ [...]

Serbska comicowa dźěłarnička

Sobotu, 29. septembra 2018, wotmě so w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku serbska comicowa [...]

3. čisło Serbskeje šule tu je!

W nim wopisujemy a Wam nadrobnje předstajamy: šěroki wobłuk projektoweho dźěła RCW w Delnjej Łužicy, [...]

Nowa wučbnica stawiznow za 6. lětnik

Wušła je w rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett nowa serbska wučbnica „Stawizny a podawki 2“. [...]

Rozšěrjeny poskitk

Štóž wužiwa na swojim smartphonje našu app „Sorbisch leicht – Serbsce lochko“, smě so nětko na [...]

Nowe Lutki wušli

Dypkownje k spočatkej šulskeho lěta su nowe Lutki wušli. W dźěćacym dźělu wjerći so wšitko [...]

Dźěłowej zešiwkaj Mlóč 2 a 3 w nowym nakładźe wušłoj

Jako licencne wudaće nakładnistwa Schrödel stej wušłoj dźěłowej zešiwkaj rjadu „Mlóč“ za wěcnu wučbu za [...]

Pućowanje po stawiznach 6

Z nowym šulskim lětom započinamy z licencnym wudaćom pola nakładnistwa Klett wušłeho wučbnicoweho rjadu "Pućowanje [...]

Nowy wučbny srědk za wučbu matematiki w 3. a 4. lětniku

Ličimy wěcne nadawki – nowy wučbny srědk za wučbu matematiki w 3. a 4. lětniku [...]

Wučbnica „Serbske stawizny 1“ znowa wušła

K nowemu šulskemu lětu předleži wobdźěłany nakład stawizniskeje wučbnicy Serbske stawizny 1 za šulerjow wot [...]

„Wjeseli hercy 3/4“ w 2. nakładźe wušli

W LND je wušoł 2. nakład wučbnicy za hudźbu 3. a 4. lětnika „Wjeseli hercy [...]

Serbšćina 4

We wučbnicowym rjedźe „Serbšćina“ za šulerjow w 2plus rjadownjach je wušła nowa wučbnica za 4. [...]

Nowy plakat NAŠ ČASNIK (2.dźěl)

Nowy plakat NAŠ ČASNIK (2.dźěl) móža sej zakładne šule nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina skazać. [...]

Z Tomašom Lukašom warili

„Warić z Tomašom“ je hižo někotre lěta woblubowana rubrika w Płomjenju. A runje tak woblubowane [...]

14. čitanske wubědźowanje

Sobotu, 14. apryla 2018, wobdźěli so 24 šulerjow 3. lětnika na čitanskim wubědźowanju w Smolerjec [...]

Ferialny kurs serbšćiny za dźěći

W jutrownych prózdninach přińdźechu wšědnje 20 šulerjow 1. do 5. lětnika k nam do Rěčneho [...]

Prezentacija prěnjeje serbskeje digitalneje wučbnicy

Štwórtk, dnja 29.03.2018, bu w Sakskej statnej kenciliji prěnja serbska digitalna wučbnica „Serbsce krok po [...]

Nowe Lutki wušli

"Witko pomha při jutrownych přihotach" je titul wobrazoweje stawizny k wumolowanju a zasopowědanju 1. wudaća [...]

Rozšěrjenje rěčneju certifikatow

Rěčny certifikat hornjoserbšćiny a Rěcny certifikat dolnoserbšćiny po Zhromadnym europskim referencnym ramiku za rěče wo [...]

Prěnje čisło časopisa „Serbska šula“ 2018 je wušło

... lětsa w čerstwej, swětłozelenej barbje! W nim pisataj prof. dr. Meyer a prof. dr. [...]

Stipendije za měsačny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso stipendije za wobdźělenje [...]

Nowa kolenowa knižka „Lejna a potwory w ćmě“

Mała Lejna ma swójsku stwu a swójske łožo. Kóždy wječor praji wšěm swojim hrajkam a [...]

Lutki w nowym šaće

Strach před ćmu - štó jón njeznaje? Najnowše wudaće Lutkow wěnuje so tutej temje ze [...]

Čitanska mini-turneja Płomjenja

Nimo Kulowskeje zakładneje šule wopyta Rejzka Delenkowa w ramiku čitanskeje mini-turneje dźěćaceho časopisa Płomjo pjatk, [...]

„Lutujemy milinu. Na hońtwje za milinožračkami“

Sakska energijowa agentura GmbH "saena" je wudawaćel brošury STROMSPARfibel. Tutu 34-stronsku brošuru přewostaja agentura darmotnje [...]

Prěnja imageowa brošurka Rěčneho centruma WITAJ

„Witaj“ rěka za nas, zo přewodźamy wšitkich, kotřiž serbsce rěča a kotřiž serbšćinu jako dalšu [...]

Lětuše 4. čisło časopisa Serbska šula wušło

W nim čitaće wo naprašowanju předšulskich Witaj-kubłarkow w Delnjej Łužicy k někotrym aspektam rěčneho dalekubłanja, [...]

Nowe spěwčki za pěstowarnju a hort

Srjedu, 8. nowembra 2017, zarjadowachmy dalekubłanje za kubłarki k temje „Nowe serbske spěwčki za pěstowarnju [...]

2. fachowy dźeń 2plus

Dnja 21. oktobra 2017 wotmě so w Chrósćicach 2. fachowy dźeń 2plus z něhdźe 150 [...]

Prózdninski camp

K 16. razej přewjedźechmy w nazymskich prózdninach za šulerjow 3. a 4. lětnika prózdninski camp. [...]

Wuspěšne pruwowanje za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny

Sobotu, dnja 16.09.2017, złožištaj zajimcaj pruwowanje za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny na niwowje A2 wuspěšnje. Jeju [...]

Nowe Lutki wušli

Po dlěšej přestawce smědźa so dźěći a starši nětko zaso na nowe wudaće Lutkow wjeselić. [...]

Terminologija za předmjet towaršnowěda

Přiručka je z nowym titulom, w nowym formaće a w rozšěrjenym nakładźe wušła. Předchadnik tuteje [...]

Dźěłarnička k temje łuka

Nowy wučbny material wopřija wšelake nadawki, zwjazane z łučnymi zwěrjatami a rostlinami. K tekstam, kotrež [...]

Nowa wučbnica stawiznow za 5. lětnik serbskeho gymnazija

Nowa wučbnica stawiznow „Stawizny a podawki 1“ za šulerjow 5.lětnika serbskeho gymnazija je prěnička w [...]

Kak rěka prawje: Wupadać kajki, tajki, hinaši… abo wupadać kak, tak, hinak?

Wotmołwu na to namakaće w lětušim 3.čisle Serbskeje šule. Dale pisamy w njej nadrobnje wo: [...]

Awtorki maćeršćinow počesćene

Rěčny centrum WITAJ počesći dnja 23. awgusta 2017 w swojej bibliotece swěrnych awtorow maćeršćinow. Maćeršćiny [...]

„Naša maćeršćina 9/10“ wušła

Für die 9. und 10. Klasse an Oberschulen in eine neue sorbische Muttersprache erschienen [...]

Serbšćina 3 – dźěłowy zešiwk

Paralelnje k wučbnicy „Serbšćina 3“ předleži nětko tež wotpowědny dźěłowy zešiwk z awdio CD za [...]

Rěčimy serbsce – Wir sprechen sorbisch

Brošura chce być pomocny a dźěłowy srědk za wšitkich, kotřiž dźěći na dwu- a wjacorěčne šulske kubłanje přihotuja [...]

Folklorny festiwal Łužica 2017

„W kraju wjesołych dźěći“ - pisany program na Krawčikec dworje w Chrósćicach [...]

Serbšćina 3 – wučbnica

Nowa wučbnica wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju wědy a k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow [...]

Witko praji božemje

Za 10 dźěći skónči so cyłolětny předšulski kurs serbšćiny [...]

„Kofejowa jězba“ z Płomjenjom

Wulět su dźěći składnostnje 65. narodnin serbskeho dźěćaceho časopisa dobyli [...]

11. serbska čitanska nóc

19 šulerjow 3. a 4. lětnika sćěhowaše přeprošenju [...]

Nowy wučbny srědk za započatkarsku wučbu w matematice

Jako nowy nazorosrědk k wuwiću ličboweho zapřijeća w matematice předleža nětko [...]

Přiručka za bohatši słowoskład

“Kak to jenož praju?” Štó drje so to hišće njeje prašał [...]

SERBSKA ŠULA 2/2017 wušła

Lesen Sie in der neuen Ausgabe der „Serbska šula“ [...]

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła

22. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła wotměchu so w Budyšinje [...]

Leksikon „Serbske předmjena“

Leksikon wopřija něhdźe 1.200 předmjenow, kotrež su so w serbskorěčnym rumje wužiwali a so wužiwaja [...]

Warjenski kurs Płomjenja

Poliwku z dźiwim kobołkom a nalětnej rolku, pjelnjenu kokošacu hrudź z rizotom a morcheju a jendźelski trifle-dessert [...]

Płomjo dźe na wuměnk

Před 65 lětami dźeržachu serbscy šulerjo prěnje wudaće Płomjenja w rukach [...]

13. čitanske wubědźowanje

Sobotu, 1. apryla 2017, wotmě so w Budyskej Smolerjec kniharni 13. čitanske wubědźowanje [...]

7. swójbna schadźowanka

Njedźelu, 5. měrca 2017, přeprosyštej Rěčny centrum WITAJ a župa “Michał Hórnik” Kamjenc [...]

„Serbska šula“ z nowej redaktorku a nowym wusměrjenjom

Z nowym lětom ma Serbska šula nowu redaktorku [...]

Peeweeje – mišterstwa na lodźe

Serbsce synchronizowany kanadiski hrajny film za přihladowarjow wot 8 lět [...]

Přiručka k hotowanju serbskeje drasty

Serbsku drastu so woblěkać abo ju někomu woblec, chce nawuknjene być. Krok po kroku wopisuje so w teksće a wobrazu [...]

Marja Jančowa – dźiwadłowa hra wot Jurja Brězana

W rjedźe dźiwadłowych hrow je „Marja Jančowa“ wot Jurja Brězana wušła [...]

„SERBSCE LOCHKO 2“ – nowa dwójna CD wušła.

Hornjoserbšćinu zrozumić a rěčeć … to scyła tak ćežko njeje, znajmjeńša nic z nowej dwójnej [...]