Swójbne kubłanje

Hdyž su młodostni dorostli, snano swójbu załožili a maja sami dźěći, čakaja na nich nowe, husto njewočakowane wužadanja. W Rěčnym centrumje WITAJ namakaja swójby kompetentneho partnera, kiž poradźuje, pomha a posrědkuje.

Zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ, ze Syću za prewentiwny škit dźěći a z Koordinaciju syće zažnych pomocow w młodźinskim zarjedźe wokrjesa Budyšin nasta we wobłuku swójbneje kampanje „Gemeinsame Zeit – Zhromadny čas“ film „Dyrdomdej swójba – cyle normalna błudnosć“. W filmje dźe wo wšědne swójbne starosće kaž tež problemy a puće k namakanju rozrisanja.

Křesćan Lebza
Křesćan Lebzasocialny dźěłaćer
tel. 01520 1099038

Zakonski zakład

SGB VIII | § 16 powšitkowne spěchowanje kubłanja w swójbje

Maćerjam, nanam, druhim zamołwitym za kubłanje a młodym ludźom maja so wukony powšitkowneho spěchowanja kubłanja w swójbje poskićeć. Tute wukony maja zamołwitych za kubłanje při wukonjenju swojeje kubłanskeje zamołwitosće podpěrać a k tomu přinošować, zo móža sej swójby za swoju wotpowědnu kubłansku a swójbnu situaciju trěbne znajomosće a kmanosće wosebje w prašenjach kubłanja, poćaha a zmištrowanja konfliktow, strowoty, kubłanja, medijoweje kompetency, domjacnosće kaž tež zjednoćenosće swójby a dźěławosće přiswojić a so w swojich kmanosćach k aktiwnemu wobdźělenju a participaciji skrućeja. Woni maja tež puće pokazać, kak móža so konfliktne situacije w swójbje bjez namocy rozrisać.

Domowina z.t. / Rěčny centrum WITAJ je připóznaty nošer swobodneje młodźinskeje pomocy a ma wot lěta 2011 team socialneho dźěła.