Wječorne kursy čěšćiny

městnosć

termin

wučer

Chrósćicy (šula)

10. septembra 2018 – 11. februara 2019
na póndźelach 18:00 hodź. – 19:30 hodź.

Jan Breindl

Budyšin (Serbski dom)

11. septembra 2018 – 12. februara 2019
na wutorach 16:30 hodź. – 18:00 hodź.
(za pokročenych)

Jan Breindl

Budyšin (Serbski dom)

12. septembra 2018 – 13. februara 2019
na srjedach 18:00 hodź. – 19:30 hodź.
(za započatkarjow)

Jan Breindl

Mała čěska knihownja

Za zajimcow, kotřiž chcyli sej čěskorěčnu knihu wupožćić, steji wotnětka w Budyskim Serbskim domje mała čěska knihownja k dispoziciji. Wotewrjena je wutoru a štwórtk wot 18:00 hodź. do 18:30 hodź. w towarstwowej rumnosći w přizemju. Wobsteji pak tež móžnosć, sej čas wopyta indiwidualnje dorěčeć – a to z wučerjom čěšćiny Janom Breindlom, kiž je docpějomny pod telefonowym čisłom 0179/2437041.

Intensiwny lěćny kurs čěšćiny

Tydźenski intensiwny kurs čěšćiny z Čechom Janom Breindlom wotměje so w poslednim tydźenju wulkich prózdnin w Chrósćicach.

Poskićuja so wšědnje 5 hodźin wučby – wot  14:00 hodź. hač do 18:00 hodź., čěskorěčne přednoški, filmowy, spěwny a kulinariski wječork.

městnosć

Katolska fara Chrósćicy
Zejlerjowa 2
01920 Chrósćicy

termin
posledni tydźeń lětnich prózdnin
06. – 11.08.2018

wučer

Jan Breindl

Wotewrjene poskitki, na kotrež su tež zajimcy přeprošeni, kotřiž so na tutym kursu njewobdźěla:

wutoru, 07.08.2018, 19:00 hodź. – spěwny wječork

srjedu, 08.08.2018, 19:00 hodź. – přednošk Jitka Polívková: Bibliske a druhe rěčne wobroty w čěšćinje

štwórtk, 09.08.2018, 18:00 hodź. – bjesada David Hamr – Što Češa wo swojich susodach (nje)wědźa

pjatk, 10.08.2018, 19:00 hodź. – filmowy wječork

Program budźe w čěšćinje, po potrjebje so do serbšćiny přełožuje. Přizjewjenje njeje trěbne.

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso cyłkownje pjeć stipendijow za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu čěšćiny. Maće-li zajim, sposrědkujće wupjelnjene přizjewjenske formulary Rěčnemu centrumej WITAJ a připołožće krótku argumentaciju, čehodla so wo stipendij požadaće. Hladajo na wobmjezowanu ličbu k dispoziciji stejacych stipendijow rozsudźi RCW, komu so próstwa přizwoli. RCW sćele wubrane přizjewjenja na wotpowědnu zamołwitu instancu Čěskeje republiki dale a doporučuje njepřizwolenych zajimcow jako narunanskich kandidatow. Maće-li prašenja, wobroćće so na nas!

Stipendije za studij w Čěskej

Přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ móža so (přichodni) studenća a doktorandźa požadać wo jedno- abo dwusemesterski studij na jednej čěskej uniwersiće. Dokładne informacije podawaja so pod www.msmt.cz. Zajimcy njech wupjelnja na tutej internetowej stronje přistupne formulary, wobstaraja sej dalše trěbne podłožki a wotedaja wšitko pola nas w Rěčnym centrumje. Trěbne doporučenje zorganizujemy a sposrědkuje podłožki wotpowědnym zamołwitym instancam. Maće-li prašenja, wobroćće so na nas!