Serbske wučbnicy, wučbne a wuknjenske materialije – tu so woni wuwiwaja

W Rěčnym centrumje WITAJ je swójski wotrjad za lektorat serbskich wučbnicow. Wón wuwiwa mnoho wučbnych a wuknjenskich materialijow za šulerjow a wučerjow. Něhdźe 40 titulow wudawa Rěčny centrum WITAJ lětnje, něhdźe 30 z toho zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina. K jednotliwym wučbnicam dawaja husto přewodźace dźěłowe zešiwki a dźěłowe łopjena.

WITAJ-wotrjad Wuwiwanje rěče/pedagogika w Budyšinje
Tu wuwiwaja so wšitke hornjoserbske wučbne a wuknjenske materialije za wučbu serbšćiny wot 1. hač do 12. lětnika na šulach w Sakskej.

WITAJ-wotrjad Wuwiwanje rěče/pedagogika w Choćebuzu
Za lětniki 1 do 12 na šulach w Braniborskej wudawa wotrjad w Choćebuzu wulki dźěl delnjoserbskich materialijow.

Wěcna wučba, nabožina, matematika, biologija, stawizny, geografija serbsce? Ale wězo!

Nimo swójskich wuwićow wudawa Rěčny centrum WITAJ serbskorěčne wučbnicy za předmjety kaž na přikład wěcna wěda, nabožina, matematika, biologija, stawizny abo geografija zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina. Přełožk licencnych wudaćow renoměrowanych wučbnicowych nakładnistwow přewozmu eksterni awtorojo a fachowi wučerjo. Nimo toho zestajamy słownički a terminologije za jednotliwe předmjety, didaktiske přiručki za serbskorěčnu wučbu kaž tež DVDje a CDje. Nimo toho su někotři sobudźěłaćerjo w Hornjo- resp. Delnjoserbskej rěčnej komisiji zastupjeni.

Něšto wosebiteho: serbske časopisy

Štwórćlětnje wuchadźa časopis Serbska šula. Z wědomostnymi a na praksu wusměrjenymi přinoškami k serbskej rěči a serbskemu kubłanju wobroća so wón předewšěm na wučerjow a kubłarjow. Wón so pola nas redakcionelnje wobdźěła a wudawa.
Dale wudawamy měsačnje serbskej dźěćacej časopisaj Płomjo a Płomje. Wonej wužiwatej so wot wučerjow jara rady jako didaktiski material we wučbje serbšćiny.

Moderne wuknjenje – Hornjoserbsce online

Z DIGITAL – krok po kroku zwažimy so na njeznaty teren. Wuwiwamy prěni serbski digitalny wuknjenski online-poskitk k gramatice a ortografiji hornjoserbšćiny.

Wuske zhromadne dźěło ze serbskimi pedagogami
Rěčny centrum WITAJ wuwiwa mnoho z tutych wučbnych materialijow na nastork abo naprašowanje serbskich wučerjow. Zhromadne dźěło z wučerjemi je intensiwne. Tójšto praktikowacych abo něhdyšich wučerkow a wučerjow přidźěła Rěčnemu centrumej WITAJ. Tak nastawaja najwšelakoriše wučbnicy a čitanki, wudospołnjace materialije, dźěłowe łopjena abo tež hry, šulerske dźeniki abo cejdejki ze serbskimi spěwami.