Rěčne projekty

W Hornjej kaž tež w Delnjej Łužicy přewjeduje so w zamołwitosći RCW tójšto rěčnych projektow za wšě starobne skupiny. Wosebje leži nam na wutrobje, dźěćom tež zwonka šule zajimawe dožiwjenja ze serbšćinu poskićeć.

Dobra nalada a čiłe žiwjenje knježitej w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“, hdyž so tam dźěći a starši ke kóždolětnemu swójbnemu popołdnju zetkaja. Přeprošujemy na tute zarjadowanje zhromadnje ze župu „Michał Hórnik“.

„Knihi su zastupny lisćik do raja fantazije“, tak rěka namołwa k čitanskemu wubědźowanju za serbskich a serbšćinu wuknjacych šulerjow 3. lětnika, kotrež wotměwa so lětnje w Budyskej Smolerjec kniharni.

Ferialny kurs serbšćiny za dźěći, kotrež zwonka serbskeho sydlenskeho ruma wotrostu

Wuknjacym 2. do 5. lětnika, kotřiž nimaja móžnosć so na wučbje serbšćiny wobdźělić, poskićamy w jutrownych prózdninach ferialny kurs serbšćiny.

Piknik ma swójby a generacije składnostnje Mjezynarodneho dnja swójby hromadźe zwjesć. Wšitcy njech so witani čuja a wotputanu a zabawnu zhromadnosć wužija.

Kóždej dwě lěće wotměwaja so dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła. W srjedźišću dnjow steja dźěłarnički pod nawodom serbskich dźiwadźelnikow a režiserow. Na kóncu prezentuja młodźi hrajerjo swoje kmanosće – ze swojeho repertoira abo z dźěłarničkow. Tute zarjadowanje přewjedźemy zhromadnje ze Załožbu za serbski lud a Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom.

Cyły wječor wotkrywaja sej serbske šulerki a serbscy šulerjo Budyske stare město a zhonja při tym tójšto zajimaweho wo jeho wěžach. W historiskim ambienće prezentuja sej mjez sobu swoje najlubše serbske knihi a z nich předčitaja.

„W kraju wjesołych dźěći“ – pod tutym hesłom a pod našim nawodom wuhotuja stajnje sobotu popołdnju dźěćace skupiny ze šulow a towarstwow pisany kulturny program na Krawčikec statoku w Chrósćicach.

Tradicionalnje přeprošujemy wšitkich šulerjow štwórteho lětnika, kotřiž serbšćinu jako cuzu rěč wuknu, w septembru na zhromadne dopołdnjo do Radworja. Dźěći móža so na wšelakich stacijach – kaž serbske spěwy, reje, literatura, kolesowarski parcours, wjesna rallye – wuspytać. Je to dobra składnosć za nich, serbšćinu słyšeć a rěčeć, mjeztym zo so wučerjo na wuměnje informacijow a nazhonjenjow wobdźěla.

Šulerjo mjez 10 a 18 lětami su kóžde druhe lěto ke comicowemu wubědźowanju namołwjeni. Woni so pohnuwaja, swojim samo rysowanym stawiznam serbske teksty přidać. Jury ma sej stajnje ćežko, dobyćerja wubědźowanja zwěsćić.

Comicowa dźěłarnička ze serbskim grafikarjom Stefanom Hanušom wotměwa so kóždolětnje kónc septembra. Šulerjo nawuknu, we wobrazowej stawiznje wuměłstwo a rěč zwjazać a pod serbskorěčnym nawodom w małych kročelach swójski comic nastać dać.

Zo bychu so dalše serbske rěčne rumy wutworili, słuži časopis Płomjo tež jako akciski medij. Tak iniciěrujemy swójske wubědźowanja a zarjadowanja za dźěći, kaž warjenski kurs w serbskim hosćencu „Wjelbik“.

Kóždolětnje třeći pjatk w nowembru wotměwa so cyłozwjazkowy předčitanski dźeń (www.vorlesetag.de). Koordinujemy předčitarki a předčitarjow za kubłanišća ze serbskorěčnym poskitkom, předčitamy tež sami z našich najlubšich knihow a posrědkujemy tak zahoritosć za čitanje.

Poskitk materialijow za dźěći, staršich, kubłarki a kubłarjow

Nowowudata brošurka skići přehlad aktualnych materialijow za dźěło we Witaj-skupinach – wuwiwane pak pola nas w Rěčnym centrumje WITAJ pak wot našich partnerow. Hač kolenowe knižki, dźěłowe mapy, knihi, zešiwki abo hry – wšitke su pisane ilustrowane a přeprošuja do zaběry.