2001 – 2021 • 20 lět Rěcny centrum WITAJ

Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Šula w zelenem

“Wen, wen, wen do pśirody” – z teju “hymnu” jo [...]

Onlinepśełožowański program sotra něnto teke za dolnoserbšćinu

W telewiznem magacinje „Łužyca“ rbb pśedstajijo se dnja 17.09.2022 pśełožowański [...]

Radosći w lěśojskem casu

Toś tomu gronidłoju pósćiwa se Lutki-wudaśe 2-2022 a póśěgujo se [...]

Narska liška 4-6, źěłowe łopjena

Wujšła jo zběrka źěłowych łopjenow „Narska liška – Źěłowe łopjena [...]

Serbska rěc – dobra wěc 2

Źěłowe knigły za serbšćinu ako drugu rěc – „Serbska rěc [...]

Witaj-camp

Lětosny, južo šesnasty Witaj-camp jo se wótměł zasej w nakrajnem [...]

Projekty

Projekt spěchuje se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow Němskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.