Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Majske wudaśe Płomjenja online

Dokulaž su zakładne šule zacynjone, dajo majske wudaśe w interneśe. [...]

Pytamy twój serbski zwěrjecy comic!

Kónc zapósłanja je 26. junij 2021. Pśipiš mě, lětnik [...]

Wuměłske wuběźowanje 2021

Lube źiśi, wzejśo barwu a papjeru a namólujśo Wašo nejlubše [...]

Rozglědujśo se, źo wóni su!

Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu pyta zasej młodostnych, kótarež se [...]

Lutki 1-2021 pśileśiju kaž młode nalěśe w fryšnych barwach

W źiśecem tšojeńku jo Witko tenraz zawisny – a to [...]

Pórucenje za wuknjecych a wuwucujucych

Rěcny centrum WITAJ jo zestajał pśeglěd aktualneje a južo dlej [...]

Projekty

Projekt spěchuje se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow Němskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.