Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Z Witkom wen do pśirody – To graśe

Glědajśo, co za was mamy: „Z Witkom wen do pśirody  [...]

Nowe wudaśe Lutkow wujšło

Lube źiśi, sćo wěźeli, až su hochoske źiśi zasej do [...]

Pśechad wót źiśownje do zakładneje šule

W zwisku z pśeslěźenim pśechada wót źiśownje z Witaj-pórucenim do [...]

Napšašowanje wótkubłaŕkow

W ramiku dalejwuwiśa webboka „Dolnoserbske spiwy“ jo se napšašowanje wótkubłaŕkow [...]

Majske wudaśe Płomjenja online

Dokulaž su zakładne šule zacynjone, dajo majske wudaśe w interneśe. [...]

Pytamy twój serbski zwěrjecy comic!

Kónc zapósłanja je 26. junij 2021. Pśipiš mě, lětnik [...]

Projekty

Projekt spěchuje se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow Němskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.