Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Sorbischer Familientag 2021

Im Rahmen des Sorbischen Familientages Anfang Oktober ist das Sorbische [...]

Cesćenje angažěrowanych młodostnych 2021

Kóńc septembra jo Rěcny centrum WITAJ cesćił šesć [...]

Nowy słownick za WITAJ-wucbu

Rěcny centrum WITAJ jo wudał z Lutk – słownick za [...]

Wortschätze : Drogostki ze słowami : Słowne drohoćinki

Chóśebuske wótźělenje RCW jo se 21. awgusta 2021 wobźěliło na [...]

Dalšny zwucowański material z Płomjenja k dispoziciji

Pód rubrikom „Materialije za šule“ stoje něnto wokablowe kórtki z Płomjenja [...]

Projekt „Onlinepśestajaŕ dolnoserbsko-nimski“

Nowy projekt Rěcnego centruma WITAJ „ODN – Onlinepśestajaŕ dolnoserbsko-nimski / [...]

Projekty

Projekt spěchuje se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow Němskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.