Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Rěcne zwucowanja z Płomjenja

Redaktor wuknikojskego casopisa Płomje staja wucecym a wuknikam źěłowe łopjena [...]

Lutki do lěśojskego casa

Julka, Alenka a Witko su gluku měli: Njeglědajucy na corona-krizu [...]

Majske wudaśe Płomjenja online

Wjele źiśi jo hyšći doma a žedno Płomje njedostawa. Togodla [...]

Projekty

Projekt spěchuje se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow Němskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.