Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Lutki 1-2021 pśileśiju kaž młode nalěśe w fryšnych barwach

W źiśecem tšojeńku jo Witko tenraz zawisny – a to [...]

Pórucenje za wuknjecych a wuwucujucych

Rěcny centrum WITAJ jo zestajał pśeglěd aktualneje a južo dlej [...]

Prědne wudaśe Serbskeje šule w našom jubilejnem lěśe

W prědnem wudaśu serbskego fachowego casopisa „Serbska šula“ 2021 cytaśo [...]

Nowy plakat k fibli LUTK 1

Pasujucy k dolnoserbskej fibli LUTK 1 jo Rěcny centrum WITAJ [...]

Mój swět we wobrazach – tekstowy zešywk

Ku knigłam „Mój swět we wobrazach“ stoj wót něnta teke [...]

Februarske wudaśe Płomjenja online

Dokulaž jo wětšyna źiśi hyšći nanejmjenjej do srjejźi mjaseca doma [...]

Projekty

Projekt spěchuje se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow Němskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.