Project Description

Serbski intensiwnje – Šula w zelenem

Ze załoženim Rěcnego centruma WITAJ jo projekt Šula w zelenem do njogo nadawkowego wobłuka  pśewzety a se z togo casa stawnje dalej wuwija. Šula w zelenem jo projekt za wukniki a wuknice, kótarež serbsku rěc ako cuzu abo drugu rěc wuknu.

Projekt organizěrujo se za wukniki a wuknice šule Dolneje Łužyce. Pórucyjomy dwa pśeběga.  Wukniki a wuknice dožywiju wósebnu wucbu. W zajmnych, kreatiwnych źěłarnjach a ekskursijach dostanu hynakšy wid na rěc, stawizny a tradiciju Serbow.
Projekt Šula w zelenem ma dłujku tradiciju. Wót lěta 1994 se zmakaju wukniki a wuknice w młodowni „Friedrich Ludwig Jahn“ w Bórkowach. Wóni se zaběraju w tom casu na wjelebocnu wašnju z rěcu, nałogami, tradicijami a z kulturu Serbow.
Wót lěta 2005 wobźěluju se teke WITAJ-wukniki a wuknice na toś tom projekśe. Pó móžnosći pórucyjomy za nich ceło serbskorěcne module. Zaměr jo, wuknikam a wuknicam wjelerakosć dolnoserbskeje rěcy a serbskego žywjenja pśibližyś a z tym tolerancu spěchowaś.

cilowa kupka: serbšćinarje/-ki 5. lětnika
cas: september
kapacita: maksimalnje 60 městnow za pśeběg