projekty

/projekty

Lěśojske młoźinske lěgwo

Alternatiwnje k WITAJ-campoju dajomy młodostnym móžnosć, se we wólnem casu intensiwnje ze serbskeju rěcu zaběraś. cilowa kupka: młodostne w starstwje 14 do 18 lět cas: julij/awgust kapacita: 20 městnow

Cesćenje angažowanych młodostnych

Cesćenje angažowanych młodostnych Sćo 14 lět stare abo starše, pišośo basnje abo spiwy, woplěwaśo serbsku rěc na młoźinskich zarědowanjach, sćo ducy ako serbski reportaŕ abo maśo nabejne šulske wugbanja w serbskej wucbje - rowno take młodostne deje se pócesćiś za angažement we wobłuku serbskeje rěcy. Za to se pšose serbske institucije, towaristwa a priwatne [...]

Serbski familijowy źeń

Serbski familijowy źeń Raz wob lěto swěśi se gromaźe z WITAJ-źiśownju abo zakładneju šulu, źož wótměwa se serbska resp. WITAJ-wucba, Serbski familijowy źeń – pyšne wótpołdnjo z małym kulturnym wjeraškom, w kótaremž serbska rěc jo prědkowny źěl. Cilowa kupka: familije, kótarychž źiśi wobźěluju se na projekśe WITAJ resp. na WITAJ-wucbje a zajmowane na [...]

Comicowe wuběźowanje

Comicowe wuběźowanje wuwiśe krotkego tšojeńka a jogo pśedstajenje ze słowami a wobrazami z nałožowanim dolnoserbskeje rěcy k licho wuzwólenej temje Wót lěta 2004 pśewjeźo Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz lětnje dolnoserbske comicowe wuběźowanje za wuknikow 1. – 12. lětnika. Tema jo licho wuzwólona, a stakim nic njestoj pśeśiwo kreatiwnosći młodych wuměłcow: Nastawaju krotke tšojeńka wó serbskich [...]

Wuměłske wuběźowanje

Wuměłske wuběźowanje Wopóznaśe ze serbskimi powěsćami, bajkami, nałogami, ze serbskeju domownju a ze serbskimi spiwami a jich pśedstajenje z pomocu kreslankow, collagow, plastikow. Z pomocu pedagogiskego personala ma se źiśam tema pśedstajiś. Źiśi pón deje same wuměłski a liche temu wuwiś. Nejlěpše źěła dostanu myto. cilowa kupka: źiśi WITAJ-kupkow w źiśownjach cas: wót apryla do [...]

WITAJ-Camp

WITAJ-Camp Pórucenje płaśi jano za WITAJ-wuknikow/-ce. W lichej, njewuwězanej atmosferje słyše źiśi dolnoserbsku rěc wšednego dnja. Pśez module a na grajkajucy part wuknu źiśi dolnoserbsku rěc intensiwnjej nałožowaś. W tom tyźeńskem campje kólasujomy, wandrujomy, plějomy, baslimy atd. cilowa kupka: źiśi w starstwje 8 do 14 lět cas: julij/awgust kapacita: maksimalnje 35 městnow, wótwisnje wót prozninskego [...]

BTU-rallye

BTU-rallye Rěcny centrum WITAJ organizěrujo wót lěta 2013 w kooperaciji z BTU Chóśebuz – Zły Komorow kužde lěto BTU-rallye. Ideja projekta jo pśipóznaśe serbšćinarjow za dłujkolětne procowanje nawuknjenja serbskeje rěcy w fakultatiwnem wobłuku. Wuslědk jo wuknikojska rallye na rěcnem a pśirodowědnem pólu gromaźe z BTU Chóśebuz – Zły Komorow. cilowa kupka: serbšćinarje 6. lětnika cas: [...]

Źiwadłowe projekty

Źiwadłowe projekty Nimsko-serbske ludowe źiwadło Budyšyn pórucyjo raz wob lěto dolnoserbske źiwadłowe pśedstajenja za źiśi w Dolnej Łužycy. Take zarědowanja se w zgromadnem źěle z Rěcnym centrumom WITAJ koordiněruju a organizěruju. Graśa a městna wótwisuju wót pótrjeby w Dolnej Łužycy. Kužde druge lěto organizěrujo Rěcny centrum WITAJ gromaźe ze Załožbu za serbski lud Dny serbskego [...]

Ptaškowa swajźba

Ptaškowa swajźba Pśedstajenja k ptaškowej swajźbje su pórucenje Serbskego ludowego ansambla Budyšyn. Rěcny centrum WITAJ jo kooperaciski partnaŕ za wšykne źiśece zarědowanja w Dolnej Łužycy. Ptaškowa swajźba 25. januara jo typiski górnoserbski nałog. Ptaški se symboliski źiśam wuźěkuju za zymske futrowanje. Źiśi dostanu małe słodkosći (sroki, baiserptaški, kremowe gnězda). W Dolnej Łužycy swěśe wósebnje źiśownje [...]

Serbski intensiwnje – Šula w zelenem

Serbski intensiwnje – Šula w zelenem Ze załoženim Rěcnego centruma WITAJ jo projekt Šula w zelenem do njogo nadawkowego wobłuka  pśewzety a se z togo casa stawnje dalej wuwija. Šula w zelenem jo projekt za wukniki a wuknice, kótarež serbsku rěc ako cuzu abo drugu rěc wuknu. Projekt organizěrujo se za wukniki a wuknice šule [...]