Project Description

Comicowe wuběźowanje

wuwiśe krotkego tšojeńka a jogo pśedstajenje ze słowami a wobrazami z nałožowanim dolnoserbskeje rěcy k licho wuzwólenej temje

Wót lěta 2004 pśewjeźo Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz lětnje dolnoserbske comicowe wuběźowanje za wuknikow 1. – 12. lětnika. Tema jo licho wuzwólona, a stakim nic njestoj pśeśiwo kreatiwnosći młodych wuměłcow: Nastawaju krotke tšojeńka wó serbskich powěsćowych póstawach a nałogach, na pś. wó pśezpołdnicy, wužowem kralu a wódnem mužu, lutkach, jatšownem wognju, ale teke tšojeńka wó zwěrjetach, dožywjenjach w prozninach a zwenkazemskem.

Jury z 3 wósobow pógódnośijo comici pód aspektami nałožowanja dolnoserbskeje rěcy, ideje a kreslarskego wugótowanja. Nejlěpše pśinoski z wuběźowanjow zestajaju se w comicowem zešywku, kótaryž stoj k dispoziciji za šule ze serbkeju wucbu resp. z bilingualneju wucbu.

cilowa kupka: wukniki/-ce, kótarež dolnoserbski wuknu a wobźělniki/-ce WITAJ-wucby lětnikow 1 do 12
cas: wót apryla až do nowembra
kapacita: njewobgranicowana