Project Description

Źiwadłowe projekty

Nimsko-serbske ludowe źiwadło Budyšyn pórucyjo raz wob lěto dolnoserbske źiwadłowe pśedstajenja za źiśi w Dolnej Łužycy. Take zarědowanja se w zgromadnem źěle z Rěcnym centrumom WITAJ koordiněruju a organizěruju. Graśa a městna wótwisuju wót pótrjeby w Dolnej Łužycy.

Kužde druge lěto organizěrujo Rěcny centrum WITAJ gromaźe ze Załožbu za serbski lud Dny serbskego źiśecego źiwadła. Pśepšosone su źiśi z Górneje rowno tak ako z Dolneje Łužyce.
W kupkach źěłaju źiśi na wobyma dnjoma gromaźe z grajarjami a źiwadłowymi pedagogami Nimsko-serbskego ludowego źiwadła. Wóni njezwucuju jano źiwadłowe kuski, ale muse teke dopokazaś, až mógu spontanje do statka stajiś pódane situacije grajucy. Pśi tom stej fantazija a improwizaciski talent pšašanej.

Rěcny centrum WITAJ źěła mimo togo gromaźe z lajskimi źiwadłowymi pedagogami. Na napšašowanje pórucyjo Rěcny centrum WITAJ gromaźe z lajkami źiwadłowe źěłarnje. Jo móžno toś te źěłarnje pó starstwje a metodiski pśiměriś. Aby źiśi serbske pśedstajenja rozměli, wužywaju se wótpowědujuce imersiskeje metody, wjele mimiki a gestiki, ale teke rekwizity.

cilowa kupka: WITAJ-źiśownje, WITAJ-wukniki a B-serbšćinarje
cas: wót maja do oktobra
kapacita: wótwisna wót grajnego městna a formy graśa