Project Description

Projektowe dny w muzeju

Rěcny centrum WITAJ organizěrujo wótwisnje wót licby wobźělnikow/-cow tśi do styri projektowe dny w Serbskem muzeju w Chóśebuzu. Wukniki/-ce se zeznawaju ze Serbskim muzejom, zanuriju se muzikaliski do serbskeje tematiki a dožywiju dolnoserbske nałogi a tradicije pśedgódownego casa.

Projektowe dny w Serbskem muzeju su za wukniki 3. lětnika koncipěrowane. Zarědowanja se pśewjedu w prědnem decemberskem tyźenju. Partnarje togo projekta su kuratory Serbskego muzeja abo muzeumowe pedagogi. Wóni pśigótuju wjeźenja, kenž wótpowěduju starstwoju źiśi. W toś tom projekśe se zaběraju wukniki a wuknice ze serbskimi drastwami a z wejsańskim žywjenim Serbow na wšednem dnju. Wukniki a wuknice nawuknu serbske zymske a gódowne spiwy a słuchaju serbske pówěsći abo bajki. Wóni se wósebnje zaběraju z tradicijami Janšojskego Boga. Wóni zgóniju, kak drastwy su nastali a co Janšojski Bog wóznamjenijo. Ako wósebny wjerašk se woglěda Janšojski bog źiśi w Serbskem muzeju. Z małymi serbskimi programami se wuźěkuju źiśi za pśinjasone dary Janšojskego boga.

cilowa kupka: serbšćinarje/-ki 3. lětnika
cas: december
kapacita: maksimalnje 60 wobźělnikow/-cow wob źeń