Wupisanja dźěłowych městnow

Rěčny centrum WITAJ přinošuje aktiwnje k zdźerženju a rozšěrjenju delnjo- a hornjoserbskeje rěče. W tutym nadawku wobhospodari tež internat Serbskeho gymnazija Budyšin. Přebywanje w internaće z 54 městnami zmóžnja šulerjam, serbšćinu jako wobchadnu rěč dožiwić a cyle praktisce we wšědnym žiwjenju nałožować. Internatni kubłarjo su jim při tym pomocliwi partnerojo.

Jako zastup ma so po móžnosći hižo k 01.11.2020 dźěłowe městno

kubłarja (m/ž/d)
w internaće Serbskeho gymnazija Budyšin

na wobmjezowany čas hač do 31.03.2021 wobsadźić. Podlěšenje resp. zběhnjenje njewobmjezowanja je móžne.

Waše nadawki

 • kubłanje a hladanje internatnych šulerjow
 • initiěrowanje a přewjedźenje projektow k spěchowanju serbskeje rěče a identity
 • dźěło ze staršimi
 • wěstotne kontrole

Waš profil

 • wotzamknjenje jako statnje připóznaty/-a kubłar/ka
 • wobšěrne znajomosće hornjoserbskeje rěče
 • wjeselo na dźěle z młodostnymi a dźěćimi
 • kmanosć k samostatnemu dźěłu
 • jara dobre komunikaciske zamóžnosće
 • zwólniwosć k zasadźenju a fleksibelnosć
 • jězbna dowolnosć
 • zwólniwosć k dźěle w změnach

Wobjim dźěła wučini 40 hodźin wob tydźeń w třoch změnach. Městno płaći so po TV-L SuE.

Mobilne młodźinske dźěło Rěčneho centruma WITAJ wudźeržuje zwiski k młodźinskim klubam a skupinam na kraju. Nawjazuje kontakty k młodostnym, organizuje projekty a poskićuje swoju pomoc.

Za Mobilne młodźinske dźěło we wobłuku zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ pytamy hnydom na wobmjezowany čas hač do 03.08.2021 jako zastup za čas staršiskeho časa

socialneho dźěłaćerja (m/ž/d)

Wy

 • maće wotzamknjeny studij socialneje pedagogiki abo socialneho dźěła,
 • dźěłaće rady z młodostnymi,
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a rěčiće serbsce,
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny/-a,
 • maće jězbnu dowolnosć a sće zwólniwy/-a, Waše priwatne awto za słužbne zaměry wužiwać.

My skićimy Wam

 • nazhonity a angažowany team,
 • prawidłowne wotrjadne posedźenja a móžnosć k superwiziji,
 • płaćenje mzdy po TV-L 9.

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin tydźensce.

Naš team ›socialne dźěło‹ so rozšěri. Naše šulske socialne dźěłaćerki dźěłaja tuchwilu na serbskich wyšich šulach w Budyšinje, Radworju, Ralbicach a Worklecach. Woni kooperuja z koleginu a z kolegu mobilneje młodźinskeje pomocy a swójbneho kubłanja, kotrajž skutkujetaj w socialnym rumomaj Budyšin a Kamjenc.

Za team našich šulskich socialnych dźěłaćerjow pytamy hnydom

asistenta (m/ž/d).

Waše nadawki:

 • posrědkowanje organizatoriskich naležnosćow mjez šulemi a RCW
 • posrědkowanje organizatoriskich informacijow mjez krajnoradnym zarjadom, socialnym teamom a RCW
 • rjadowanje zarjadniskich podłožkow socialneho teama a kontrola terminow za rozprawy

Dźěłowy wobjim wučinja měsačnje maks. 34 hodźin (minijob). Dźěłowy čas rjaduje so fleksibelnje.

Na prašenja wotmołwimy Wam rady  telefonisce pod 03591 550400 abo napisajće e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de.

Pytaće-li nowe wužadanje, wjeselimy so na Waše požadanje. Prošu pósćelće Waše dospołne podłožki z e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de abo z póštu na

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póštowe naměsto 2 | 02625 Budyšin