Wupisanja dźěłowych městnow

Přinošujemy aktiwnje k zachowanju a rozšěrjenju delnjo- a hornjoserbskeje rěče. Za wšitkich serbsce rěčacych a wuknjacych wuwiwamy wučbne srědki a organizujemy rěčne projekty z dožiwjensko-pedagogiskim charakterom kaž tež rěčne kursy. Naše digitalne rěčne posłužby wuwiwamy wobstajnje dale.

Pytamy

 • wěcywobdźěłarja za financy (m/ž/d)
 • šulskeho socialneho dźěłaćerja (m/ž/d)
 • socialneho dźěłaćerja za mobilne młodźinske dźěło we wobłuku Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ (m/ž/d)

Nimo toho namakaće dale wjeduce pokazki k wupisanju dźěłowych městnow

 • našich partnerow,
 • dalšich serbskich institucijow.

Pytamy k 01.01.2024

wěcywobdźěłarja za financy (m/ž/d)

 Waše nadawki

 • wobhospodarjenje připokazanych hospodarskich titulow
 • registrowanje honorarnych zrěčenjow za wučbnicy, časopisy a projekty
 • registrowanje zrěčenjow z wobydlerjemi internatow
 • pruwowanje, knihowanje a přepokazanje wšitkich zličbowankow
 • zestajenje podłožkow za wotličenje mzdy
 • wotličenje jězbnych wudawkow po SächsRKG
 • wjedźenje ručneje kasy
 • inwentarizowanje

Waš profil

 • maće wotzamknjene překupske wukubłanje a prěnje nazhonjenja w zličbowanju
 • dźěłaće jara dokładnje, samostatnje a zaměrnje
 • wobknježiće serbšćinu a němčinu derje w ertnej a pisomnej formje
 • sće zwólniwy/-a, w teamje dźěłać

Dźěłowy čas wučinja w januaru 30 a wot februara 40 hodźin tydźensce, mjenje je po dorěčenju móžne. Dźěłowe městno je Budyšin. Mzda płaći so po TV-L EG 6. Dźěłowe městno je jako zastup za čas maćerneho škita a staršiskeho časa hač do měrca 2025 wobmjezowane. Podlěšenje resp. zběhnjenje wobmjezowanja njeje wuzamknjene.

Naš team ›Šulske socialne dźěło‹ ma so rozšěrić. Naši šulscy socialni dźěłaćerjo dźěłaja hižo na Serbskich wyšich šulach w Budyšinje, Radworju, Ralbicach a Worklecach kaž tež na Wyšej šuli Slepo.

Pytamy za Serbske wyše šule Radwor, Ralbicy a Worklecy přidatnje

šulskeho socialneho dźěłaćerja (m/ž/d)

Waš nadawk je hłownje wuwiće a přewjedźenje projektow.

Stejiće šulerkam a šulerjam jako dalši narěčny partner k dispoziciji. Zakład Wašeho dźěła su spěchowanske směrnicy Swobodneho stata Sakska k šulskemu socialnemu dźěłu a kooperaciske zrěčenje ze šulu.  Podpěrujeće runočasnje fachowu wuměnu mjez šulemi.

Wy

 • maće wotzamknjeny studij socialneho dźěła abo socialneje pedagogiki,
 • dźěłaće rady z młodostnymi a dźěćimi,
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a wobknježiće serbsku rěč abo sće zwólniwy/-a, sej trěbne znajomosće přiswojić,
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny/-a.

Skićimy Wam

 • nazhonity a angažowany team,
 • prawidłowne wotrjadne posedźenja a móžnosć k superwiziji.

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin wob tydźeń. Płaćimy mzdu po TV-L SuE 11b.

Mobilne młodźinske dźěło Rěčneho centruma WITAJ wudźeržuje zwiski k młodźinskim klubam a skupinam na kraju. Nawjazuje kontakty k młodostnym, organizuje projekty a poskićuje swoju pomoc.

Za mobilne młodźinske dźěło we wobłuku Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ pytamy 

socialneho dźěłaćerja (m/ž/d)

Wy

 • maće wotzamknjeny studij socialneje pedagogiki abo socialneho dźěła,
 • dźěłaće rady z młodostnymi,
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a rěčiće serbsce resp. sće zwólniwy/-a, sej wotpowědne rěčne znajomosće přiswojić,
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny/-a,
 • maće jězbnu dowolnosć a sće zwólniwy/-a, swoje priwatne awto za słužbne zaměry wužiwać.

Skićimy Wam

 • nazhonity a angažowany team,
 • prawidłowne wotrjadne posedźenja a móžnosć k superwiziji.

Po pruwowanju w jednotliwym padźe móže so na městno tež statnje pruwowany kubłar/statnje pruwowana kubłarka přistajić.

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin wob tydźeń. Mzda płaći so wotpowědnje mzdowej skupinje 11b TV-L SuE. Dźěłowe městno su Chrósćicy.

Waše dospołnje požadanje pósćelće prošu na

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póstowe naměsto 2 | 02625 Budyšin

e-mail: beata.brezanowa@witaj.domowina.de | telefon: 03591 550 401

Wupisanja dźěłowych městnow našich partnerow

W gmejnje Halštrowska Hola ma so k přichodnemu móžnemu terminej městno statnje připóznateje kubłarki/statnje připóznateho kubłarja (m/ž/d) wobsadźić.