Wupisanja dźěłowych městnow

Přinošujemy aktiwnje k zachowanju a rozšěrjenju delnjo- a hornjoserbskeje rěče. Za wšitkich serbsce rěčacych a wuknjacych wuwiwamy wučbne srědki a organizujemy rěčne projekty z dožiwjensko-pedagogiskim charakterom kaž tež rěčne kursy. Naše digitalne rěčne posłužby wuwiwamy wobstajnje dale.

Pytamy

 • wěcywobdźěłarja za rěčny marketing a digitalnu infrastrukturu (m/ž/d)
 • wěcywobdźěłarku za rěčne kursy (m/ž/d)
 • socialneho dźěłaćerja za swójbne kubłanje (m/ž/d)
 • socialneho dźěłaćerja za mobilne młodźinske dźěło w Zarjadniskim zwjazku „Při Klóšterskej wodźe“ (m/ž/d)

Nimo toho namakaće dale wjeduce pokazki k wupisanju dźěłowych městnow dalšich serbskich institucijow.

Serbska rěč jako mjeńšinowa rěč trjeba wabjenje, moderne wučbne srědki a prezentaciske formy.

Tuž pytamy

wěcywobdźěłarja za rěčny marketing a digitalnu infrastrukturu (m/ž/d)

Waše nadawki  

 • aktualizowanje digitalnych wozjewjenjow a materialijow Rěčneho centruma WITAJ
 • analyza wužiwanja digitalnych produktow RCW, tež na městnje w kubłanišćach
 • sobuskutkowanje w dźěłowych skupinach za nowe medije
 • organizacija wuhotowanja pedagogiskich produktow

Waš profil

 • wotzamknjene wukubłanje na polu medijoweje produkcije abo medijoweho wuhotowanja
 • jara dobre ertne a pisomne znajomosće serbskeje a němskeje rěče
 • wěste wustupowanje a jara dobre komunikaciske zamóžnosće
 • samostatne a systematiske wašnje dźěła

Dźěłowe městno je Budyšin. Dźěłowy wobjim wučinja 36 hodźin tydźensce, mjenje je móžno. Mzda płaći so po TV-L 9.

Pytamy jako zastup za čas maćerneho škita a staršiskeho časa wot apryla 2023

wěcywobdźěłarku za rěčne kursy (m/ž/d)

Waše nadawki  

 • organizatoriske, zarjadniske a překupske běrowowe dźěła
 • management wobdźělnistwa
 • podpěra při zjawnostnym dźěle

Waš profil

 • wotzamknjene překupske wukubłanje
 • ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny
 • samostatne, dokładne a na zaměr orientowane dźěłowe wašnje
 • na serwis orientowane wustupowanje

Dźěłowe městno je Budyšin. Dźěłowy wobjim wučinja 20 hodźin tydźensce, hodźi pak so fleksibelnje dojednać. Mzda płaći so po TV-L 8. Dźěłowe městno je wobmjezowane hač do 31.12.2023, podlěšenje je po wšěm zdaću hač do junija 2024 móžne.

Team socialnych dźěłaćerjow Rěčneho centruma WITAJ wěnuje so we wobłukach šulskeho socialneho dźěła, młodźinskeho socialneho dźěła a swójbneho kubłanja zajimam, přećam a problemam šulerkow a šulerjow, młodostnych a swójbow.

Pytamy hnydom

socialneho dźěłaćerja za swójbne kubłanje (m/ž/d)

Waše nadawki su hłownje

 • podpěra při kubłanju w swójbje
 • poskitki swójbneho kubłanja, kotrež so potrjebam, zajimam a nazhonjenjam swójbow w rozdźělnych žiwjenskich połoženjach a kubłanskich situacijach wěnuja
 • poskitki swójbneho časa a swójbneho wočerstwjenja
 • wutworjenje a přewod specifiskich skupin, kotrež noša zamołwitosć za kubłanje

Waš profil

 • maće wotzamknjeny studij socialneho dźěła abo socialneje pedagogiki
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a wobknježiće serbsku rěč abo sće zwólniwy resp. zwólniwa, sej trěbne znajomosće přiswojić
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny resp. fleksibelna

Po pruwowanju w jednotliwym padźe móže so na městno tež statnje pruwowany kubłar/statnje pruwowana kubłarka přistajić.

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin wob tydźeń. Mzda płaći so wotpowědnje mzdowej skupinje TV-L SuE 11b. Dźěłowe městno su Chrósćicy.

Mobilne młodźinske dźěło Rěčneho centruma WITAJ wudźeržuje zwiski k młodźinskim klubam a skupinam na kraju. Nawjazuje kontakty k młodostnym, organizuje projekty a poskićuje swoju pomoc.

Pytamy hnydom

socialneho dźěłaćerja (m/ž/d) za mobilne młodźinske dźěło
we wobłuku zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“

Wy

 • maće wotzamknjeny studij socialneje pedagogiki abo socialneho dźěła,
 • dźěłaće rady z młodostnymi,
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a rěčiće serbsce resp. sće zwólniwy/-a, sej wotpowědne rěčne znajomosće přiswojić,
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny/-a,
 • maće jězbnu dowolnosć a sće zwólniwy/-a, swoje priwatne awto za słužbne zaměry wužiwać.

Skićimy Wam

 • nazhonity a angažowany team,
 • prawidłowne wotrjadne posedźenja a móžnosć k superwiziji,
 • płaćenje wotpowědnje mzdowej skupinje TV-L SuE 11b.

Po pruwowanju w jednotliwym padźe móže so na městno tež statnje pruwowany kubłar/statnje pruwowana kubłarka přistajić.

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin wob tydźeń.

Na prašenja wotmołwimy Wam rady  telefonisce pod 03591 550400 abo napisajće e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de.

Pytaće-li nowe wužadanje, wjeselimy so na Waše požadanje. Prošu pósćelće Waše dospołne podłožki z e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de abo z póštu na

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póstowe naměsto 2 | 02625 Budyšin