Dokelž trjeba rěč tež wědomostnikow

Wědomostni sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ poradźuja praktikarjow wotpowědnje aktualnemu stawej slědźenja. Woni přewodźuja WITAJ-projekt a koncept 2plus we wobłuku kubłanskopolitiskich rozsudźacych gremijow a serbskich gremijow, wozjewja fachowe přinoški, přednošuja na narodnych a mjezynarodnych fachowych zarjadowanjach a přewodźuja akademiske zakónčace dźěła.

Poradźowanje a dalekubłanje za praksu
Woni poskićuja dalekubłanja k rěčnej didaktice, zo bychu kubłarjo a kubłarki, wučerjo a wučerki nastorki a materialije spěšnje w praksy zasadźić móhli.
Woni prezentuja serbsku rěč w digitalnym swěće a wuradźuja so při tym z praktikarjemi a druhimi institucijemi.

Marketing za serbšćinu we wšědnym dnju
Woni přinošuja k rozšěrjenju słowoskłada, zwyša hódnoćenje serbšćiny w zjawnosći a staraja so wo to, zo móža wšitcy wot małosće sem hač do wyšeje staroby serbšćinu nawuknyć. Woni wabja na přikład ofensiwnje za nałožowanje serbšćiny we wšědnym powołanskim žiwjenju. Za to pomhaja při přełožowanju fachowych zapřijećow.

Slědźerske projekty (w Hornjej Łužicy)

Za posrědkowanje a spěchowanje serbšćiny w dźěćacych dnjowych přebywanišćach buchu w zamołwitosći Jadwigi Kaulfürstoweje kwalitatiwne standardy nadźěłane. Jedna so wo detailěrowanu přiručku za kubłarki a kubłarjow, nawodnicy a nošerjow. Z tutym katalogom móža woni zaměrnje kwalitu swojeho rěčnopedagogiskeho dźěła z dźěćimi hač do 6 lět dalewuwiwać a zawěsćić.
Zakładnu ideju k tomu tworješe narodny katalog kriterijow „Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“, wudaty wot Wolfganga Tietzeho a Susanne Viernickel. W katalogu kwalitatiwnych kriterijow wopisuje so dokładnje optimalna rěčnopedagogiska praksa po metodźe imersije, kotraž měła kubłarkam nastork być, kwalitu swojeho dźěła při posrědkowanju a spěchowanju rěče dale zwyšić.

Dobry dźěłowy material za kubłarjow. Wužiwajće jón.
Nastał je wobšěrny katalog kwalitatiwnych kriterijow za dźěło kubłarjow w žłobiku a pěstowarni. Jemu budźe dźěłowy zešiwk z metodiskimi doporučenjemi k nałožowanju w praksy kaž tež z formularami k sebjeewaluaciji slědować.

k downloadej …

Rěčny centrum dźěła tuchwilu na certificěrowanju serbskorěčnych kmanosćow. Zaměr je wuwiwanje pruwowanskich materialijow, z kotrymiž so znajomosće serbšćiny hódnoća a wobkruća, wotpowědnje mjezynarodnje připóznatej kompetencnej skali GER (Zhromadny europski referencny ramik za rěče). Nadźěłanje leži w zamołwitosći Manuele Smolineje (za hornjoserbšćinu) a dr. Madleny Norbergoweje (za delnjoserbšćinu). Wona bazuje na dotal předležacych materialijach k hornjo- a delnjoserbskemu rěčnemu kubłanju dorosćenych a na aktualnych nazhonjenjach z rěčnych kursow Rěčneho centruma WITAJ. Wotpowědne mustrowe pruwowanja, wuhódnoćenske formulary a nawody k pruwowanjam nastanu w kooperaciji ze Serbskim institutom z. t. a Institutom za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity. Na kóncu budźe za kóždeho móžno, swoje znajomosće hornjo- resp. delnjoserbšćiny z pomocu standardizowanych pruwowanjow certifikować dać.

k rěčnemu certifikatej …

Takle móžeće so online na pruwowanja přihotować

Niwowowe schodźenki A1, A2 a B1 su za hornjo- a delnjoserbšćinu hižo nadźěłane. Pruwowanja za certifikataj Rěčny certifikat hornjoserbšćiny a Rěcny certifikat dolnoserbšćiny na schodźenkach A1, A2 a B1 móža so pola nas w rěčnym centrumje wotpołožić. K přihotowanju na tute standardizowane pruwowanja poskićujemy na našej webstronje www.sprachzertifikat-sorbisch.de testowe pruwowanja. Tu zhoniće tež pruwowanske terminy a dóstanjeće dalše informacije wo certifikaće.