Šěsć tydźenjow lěćnych prózdninow móža dołhe być a něchtóžkuli njewě tak prawje, što z časom započinać. Zmysłapołna zaběra za młodostnych je prózdninske dźěło. Tak mysleštaj tež 15-lětny šuler Serbskeho gymnazija Budyšin a 17-lětna absolwentka Serbskeje wyšeje šule Ralbicy a powabištaj so wo prózdninske dźěło w zarjedźe Domowiny a pola nas w Rěčnym centrumje WITAJ.

Jeju nadawki wopřijachu digitalizowanje zarjadniskich podłožkow, přełoženje naprašnika k temje “kapsny pjenjez” z němčiny do serbšćiny a jeho dalewuwiće kaž tež sobudźěło na přełožowanskim programje sotra. Za naš onlinowy přełožowar zascannowaštaj staršu serbsku knihu a zhotowištaj ze scanna word-dataju, kotraž so potom z wobdźěłanym mašinelnym přełožkom přełožowanskemu programej přida. Nimo toho wupruwowaštej sotru.app, zo byštaj zwěsćiłoj, kotre słowa program hišće njeznaje.

A kak posudźujetaj wonaj swoje dźěło tu? Měnitaj “Domowina a Rěčny centrum WITAJ poskićitaj wšelakore nadawki. Njetrjebaš cyły čas samsne nadawki spjelnić, ale maš tróšku wotměny. Sy potajkim do wěsteje měry sam za to zamołwity, kak sej prózdninske dźěło zarjaduješ.”