Za šulerjow rěčneje skupiny 2 je wušła nowa wučbnica we wučbnicowym rjedźe „Serbšćina“, a to za 2. lětnik. Wučbnica wopřija wobsahi a na nje so poćahowace nadawki za posrědkowanje a skrućenje wědy a ma słužić wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow, trenowanju čitanskeho zrozumjenja a rozšěrjenju słowoskłada.

Z pomocu wučbnicy přiswoja sej šulerjo zakłady za zrozumjenje a nałožowanje spisowneje rěče a zeznaja pismo jako srědk komunikacije a tworjenja kaž tež jako system wizuelnych znamjenjow. Diferencowane poskitki tekstow spěchuja čitanske wjeselo a zajim na samostatnej zaběrje z tekstami.

Kniha je za 12,90 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje a w online-wobchodźe Ludoweho nakładnistwa Domowina na předań.