Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo

  • mumijach, zdźeržanych za wěčnosć,
  • prawobydlerjach Ameriki,
  • kajkosćach čłowjekow,
  • Małym princu, twórbje swětoweje literatury za dźěći a dorosćenych, a
  • wo dźensnišim žiwjenju Indianow w Americe.

W powědančku z pjera Měrćina Wjeńka zhonimy, kak je so Jadwiga na swojim bratře Pawole wjećiła.