Njedźelu, 3. apryla 2022, wotmě so naša 11. swójbna schadźowanka jako zhromadny projekt ze župu “Michał Hórnik”. Po jednolětnej přestawce přiwabi zarjadowanje zaso tójšto małych a wulkich hosći do Chróšćanskeje Jednoty.

Pisane popołdnjo zahajichu młodźi wuměłcy. Ze zapalom zahudźichu hudźbnicy skupiny “Šwintuchi” někotre štučki na swojich instrumentach a rejowarjo “Łužičanki” zahorichu přihladowarjow z wěncom folklornych rejow. Po zahajenskim programje mějachu wopytowarjo móžnosć, so na wšelakich stacijach wuspytać. Nimo krosnowanja a paslenja wabjachu dźěłarnički kaž nowe medije, strowe zežiwjenje, wuknjenske hry, kamishibai-dźiwadło a – jako nowum – Chróšćanska wohnjowa wobora. Hižo tradiciju ma knižne blido LND. K prěnjemu razej předstajištej so Serbski muzej a Serbske šulske towarstwo z.t. ze swojimi poskitkami. Rěčny centrum WITAJ informowaše zajimcow wo rěčspěchowacych poskitkach a aktualnych rěčnych kursach.