W nim čitaće wo

  • dorosćenych noworěčnikach serbšćiny a rěčnej politice w serbskich institucijach,
  • ­taskCards, kiž móža być wšědnje wulki pomocnik wučerjam w šulskej wučbje,
  • dalekubłanju serbšćiny w Mišnu,
  • ferialnym kursu za dźěći zwonka Łužicy,
  • serbšćinje w digitalnych programach-soblexx, sotra, bamborak a Microsoft.

Dale nańdźeće spodobnje wuhotowane dźěłowe łopjena

  • za zakładnu šulu na temu: Wotpadki a kak je prawje dźělimy,
  • za wyšu šulu z qr-codom k serbskemu wuknjenskemu widejej 2 na temu: Što so zwoblěkam.