Naši šulerjo tča tuchwilu w poslednjej fazy wuknjenja před abituru. Tež dźesatkarjam a jědnatkarjam so hłowy kurja z lutymi přihotami na klawsury, přednoški a testy. Su wšak to jich žně pilneho abo mjenje intensiwneho šulskeho časa.

Ale w internaće so jenož njewuknje, tam je tež čas za wotpočink a hajenje zhromadnosće. Wšědny dźeń je wšak nimo wuknjenja napjelnjeny ze sportom, nakupowanjom, warjenjom, jězbnej šulu, Satkulu, hudźbnej šulu, młodźinskim klubom a tójšto dalšimi aktiwitami. Kotre wjerški smy sej tuž w zašłych měsacach w internaće wuhotowali? Tu mały wuběr z našeje młodźinskeje “serbskorěčneje kupjele”.

Lěto zahajichmy z domyswjećenjom z knjezom kapłanom Pětrom Mrózom. Je to po zwučenym wašnju nimale kaž doma, jenož zo so w internaće mócnje spěwa a kapłan ma wjele durjow popisać.

Z terminowych přičin njeje so nam poradźiło, sroki k ptačemu kwasej napjec. Tuž změšachmy ćěsto za pampuchi  ̶  a hlej, wone so nam poradźichu.

Někotre holcy zwažichu so na wušiwanje serbskeho rubiška za swójsku wuslěkanu drastu. Mustry za swoje rubiško su sej sami wumyslili a narysowali. Zo je to spore dźěło, kiž sej tójšto wutrajnosće žada, wšak hakle poněčim pytnychu. Ćim bóle su nětko namołwjene, sej časćišo z nitku a rubiškom měr popřeć.

Wot spočatka lěta wuwiwa Thespis-centrum hru ze serbskimi młodostnymi wo serbskich młodostnych. Za to dachu so wjacori šulerjo z režiserom pilnje do dźěła a nadźěłaja na najwšelakoriše wašnje wobsah a předstajenje.

Šulskej socialnej dźěłaćerce RCW spřistupništej našim šulerjam a šulerkam na zhromadnym wječorku njealkoholiske cocktaile a strowe zežiwjenje. Tuž zwažichmy so bórze tež na pječenje chlěba a přihotowanje wegetariskich pomazankow. Wšitkim derje zesłodźa. Wězo so wšitko serbsce wotměwa a tuž nawuknychmy tež serbske pomjenowanja přidawkow.

W póstnym času bě zaso naša jutrowna dźěłarnička wotewrjena. Při wóskowanju jejkow so někotryžkuli talent pokaza a druhich do sobuwóskowanja wabješe.

W martrownym tydźenju pječechmy jutrowne abo kmótřiske całty. Zajim bě tak wulki, zo njedosahaše ani prěnje ćěsto, ani druhe. Hordźe wzachu sej šulerjo swoje całty sobu domoj a překwapichu swojich mótkow abo swójbnych.

Tydźensce zetkawamy so wutoru k joga-hodźinje. Njeje to jenož ćělna a dušina wotměna a wurunanje k wšědnemu dnjej, ale šulerki (a druhdy tež šulerjo) nazhonja a nawuknu móžnosće wotputanja a wobchadźenja z dalšimi wužadanjemi. Tak so nadźijamy, zo su tež derje přihotowani na kónčny spurt w šuli a internaće.