W Ludowym nakładnistwje Domowina je wušoł dalši zešiwk čitanskeje křinje za zakładnu šulu pod titulom “Što tam šćowka, mjawči, piwči?”. Zestajerjej Štefan Paška a Józef Donat staj znowa po wobsahu pisany čitanski material zezběrałoj. Dohromady 15 temow so w zešiwku wobjednawa. Hač su to powědančka wo dožiwjenjach zwěrjatow, wo dožiwjenjach ze zwěrjatami abo wěcne teksty wo zwěrjatach – wšitcy změja tu zawěsće swoje wjeselo při čitanju. Hladajo na rozdźělny wuknjenski staw su wšitke teksty znowa diferencowane – najjednoriši złóžkowany a w poměrnje jednorej rěči formulowany, dalšej tekstaj so potom po rěči a wobsahu stopnjujetej. Njeznate słowa nadeńdu čitacy w słowničku na kóncu teksta. Čitanski zešiwk wudospołnja dźěłowa přiłoha z nadawkami k tekstam, z kotrymiž hodźi so přepruwować, kak dokładnje su šulerki a šulerjo tekst čitali. To móže być pak na zabawne wašnje w křižowce pak w formje prašenjow a wšelakich wuprajenjow, kotrež maja so přepruwować. Šulerki a šulerjo, kotrež chcedźa so z wěstej temu dale zaběrać, nadeńdu w materialu zawěsće dosć nastorkow. Ilustratorka Karin Konrad je zešiwk bohaće a z posměwkom ilustrowała. Přejemy wšitkim šulerkam a šulerjam wjele wjesela při wotkryću čitanskich šćežkow.

Zešiwk dóstanjeće za 12,90 euro w Smolerjec kniharni abo w online-wobchodźe Ludoweho nakładnistwa Domowina.