Nowe čisło Serbskeje šule je wušło! W nim čitaće

  • retrospektiwu wo tym, zo organizuje RCW mjeztym 20 lět dołho kubłanja pedagogiskeho personala we Witaj-kupkach w Delnjej Łužicy,
  • wo móžnosćach dźěła z prawopisnymi strategijemi w sekundarnym schodźenku,
  • wo nowych wučbnicach a wučbnych srědkach, kotrež buchu w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje a w Choćebuzu za nowe šulske lěto nadźěłane a kiž w tutym čisle jara nadrobnje předstajamy.