„Stawizny a podawki 4” rěka nowa hornjoserbska wučbnica za wučbu stawiznow na sakskich gymnazijach, kotraž je nětko wušła. Je to licencne wudaće nakładnistwa Klett. W tutym štwórtym zwjazku wučbnicoweho rjadu nańdu šulerjo informacije, měnjenja a hódnoćenja wo 19. lětstotku a zakładnu wědu wo Němskim zwjazku, Němskim kejžorstwje, industrielnej rewoluciji a Prěnjej swětowej wójnje. Nimo wěcnych tekstow wobsahuje wučbnica wjele žórłowych tekstow. Tutym přidate su topografiske karty, barbne zwobraznjenja, grafiki a dalše stawizniske dokumenty, z pomocu kotrychž móža sej čitarjo swoje měnjenje stworić. W nadawku RCW stej wučbnicu Sonja Krječmarjowa a Wórša Šołćina do serbšćiny přełožiłoj. Přejemy šulerjam 8. lětnikow na Serbskim gymnaziju Budyšin wjele wjesela při wuknjenju z nowej fachowej wučbnicu a nadosć wuspěchow při wotkrywanju stawiznow!

Wučbnica je za 21,95 € w Smolerjec kniharni abo w online-wobchodźe Ludoweho nakładnistwa Domowina na předań.