Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim,

  • kak je rubježnik Rumbo Janej domjacy nadawk spjelnił,
  • wo chodojtach, hórnistwje a horinach w Hornich Smolinach,
  • kotru supermóc bychu šulerki a šulerjo 4. lětnika Radworskeje zakładneje šule rady wobsedźeli,
  • recept wuznamneje spisowaćelki Agathy Christie za dobry krimi,
  • zo hodźa so online konferency z pomocu Jitsi tež w serbšćinje přewjesć,
  • hač móža ryby rěčeć, što wone w nocy činja a čehodla su krótkowidne a
  • zo běchu brónje přeco hižo dźěl čłowjestwa.