Sobotu, 10. septembra 2022, je Rěčny centrum WITAJ zaso cyłodnjowsku kubłansku wuprawu za kubłarki a kubłarjow pěstowarnjow a hortow wšelakich nošerstwow zarjadował. Tuta wjedźeše tónkróć na Hory pola Wojerec. Kubłarki ze šěsć dźěćacych dnjowych přebywanišćow zetkachu so w tamnišim kubłanišću „Lutki“. W nim kubłaja so dźěći w dwěmaj žłobikowymaj a třoch pěstowarskich skupinach po metodźe Witaj.

Wjednica Petra Sulkowa a tři serbske kubłarki rozprawjachu hosćom wo swojim rěčnokubłanskim dźěle a wo mnohich kulturnych podawkach w běhu lěta, při kotrychž hraja serbska rěč, kultura a zwjazanosć z ludźimi we wsy wažnu rólu. Tak je to tež při pěstowanju nałožkow, na přikład za Wojerowski region typiskim camprowanju, při kotrymž chodźa dźěći dom wot domu. Dalša tema, wo kotrejž kubłarki rozprawjachu, bě rěčna situacija w regionje. Byrnjež so w swójbach – hač na jednotliwe wuwzaća – jenož němsce rěčało, so tola wšitke dźěći na serbskorěčnym kubłanju w žłobiku a pěstowarni wobdźěleja. Mjenje samozrozumliwe je to za šulske kubłanje.

Nastorki za fachowu wuměnu budźeše mjez kubłarkami tež wjedźenje po skupinskich rumnosćach relatiwnje noweho kubłanišća. W dalšim běhu dalekubłanja předstaji wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa za wozjewjenje spřihotowany nowy didaktiski material „Dźemy do lěsa“. Jedna so wo wobšěrnu zběrku doporučenjow za rěčne kubłanje k temje „lěs“. Zapřijate su słowne lisćiny, nowe a hižo wozjewjene spěwy a basnje, pokazki na wozjewjenja powědančkow a wobrazoweho materiala k mjenowanej temje atd. Wosebite je, zo wobkedźbuje didaktiski material zdobom potrjeby kubłarkow, kiž serbsce wuknu. Za nje su so k fachowym tekstam a spěwam přełožki do němčiny a wokablowe lisćiny zhotowili.

W dalšim dźělu kubłanskeje wuprawy steještej bjesada a zeznaće wsy a wokoliny w srjedźišću. Po wobjedźe podachu so mjenujcy wobdźělnicy ze Židźinjanku Weroniku Boswankowej na wuchodźowanje po zadnich šćežkach wokoło Horow. Po puću rozprawješe jim wona wo wuwiću serbskosće w regionje a wo prócowanjach wo nju dźensa. W Patokec kładźitej bróžni witaštej dwaj „lutkaj“ kubłarki z chlěbom a móličkim kunkom zeloweho likera. Birgit Patokowa předstaji jim zela w idyliskej zahrodźe a po tym swoje wuměłsce pomolowane a mnohe tež serbsce popisane škleńčane a pórclinowe wudźěłki.

Na zarjadowanju je so znowa wopokazało, zo je zajim kubłarkow na mjezsobnej wuměnje powołanskich nazhonjenjow, na zeznaću druhich kubłanišćow a materiala, z kotrymž druhe koleginy rady dźěłaja, wulki. Móžnosće tajkeje fachoweje wuměny chce Rěčny centrum WITAJ tež w přichodźe poskićeć – nic jenož w formje cyłodnjowskich kubłanskich wuprawow, ale dale tež w mjeńšich regionalnych kruhach.