Sobotu, 10. septembra 2022, zetkaja so serbske kubłarki wšelakich kubłanišćow k cyłodnjowskemu kubłanskemu wulětej Rěčneho centruma WITAJ na Horach pola Wojerec. Tam wopytaja kubłanišćo „Lutki“, kotrež je w nošerstwje gmejny Halštrowska Hola, hdźež budu jim tamniše kubłarki wo swojim serbskorěčnym kubłanju dźěći w žłobiku a pěstowarni rozprawjeć a kubłanišćo pokazać. Nimo toho budu so kubłarki z nowym wobšěrnym didaktiskim materialom RCW k temje „Dźemy do lěsa“ zaběrać. Na małym pućowanju zhonja wo prócowanjach wo serbskosć we wsy a regionje a podadźa so na kóncu do Patokec kładźiteje bróžnje z wustajeńcu k nałožkam a rjemjesłam Serbow a wuměłskich artefaktow knjenje Patokoweje.