Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy zaso tójšto zajimaweho, mjez druhim wo

  • aktualnej wustajeńcy w Serbskim muzeju SORBIAN STREET STYLE,
  • musicalu, kotryž su šulerjow Worklečanskeje šule spočatk septembra předstajili,
  • tajkich a hinašich młynach,
  • pčołce Pawlinje, kotraž pasli žołdźowy memory,
  • hólcu Popjełčapce a rubježnych ryćerjach,
  • serbšćinje w syći,
  • hólcu w USA a holcy w Indiskej a jeju wašnju zežiwjenja,
  • Józefje, kiž zahrodu swojeju staršeju na wěčnu zahrodu přetwori,
  • škiće wobswěta a
  • wo Marburgu, parli Hessenskeje.