Nowa wučbnica „Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny“ předstaji so pjatk, 28. februara 2020, we Worklečanskej serbskej wyši šuli. 23 šulerkow a šulerjow 6. lětnika čakaše ze zajimom a tróšku wćipnosće na nowostku z RCW. Na spočatku dźakowaše so nawodnica dr. Beata Brězanowa awtorce Manueli Smolinej a lektorce Mari Hrjehorjowej za dokonjane dźěło. Nětko předleži přiručka za šulsku wučbu, kotraž pomha, njewěstosće w serbšćinje wotstronić a typiskim zmylkam zadźěwać.

Awtorka předstaji šulerkam a šulerjam skrótka rozrjadowanje knihi. Z přikładami znazorni, kak móža z přiručku dźěłać a što maja při dźěle z njej wobkedźbować. Potom bě přiležnosć, so w skupinskim dźěle bliže z knihu zeznajomić. W formje wubědźowanja wo dypki wobdźěła kóžda skupina dźěłowej łopjenje. Tole bě drje wužadanje, kotrež pak jim tež wjele wjesela wobradźeše. Wšitcy běchu z pilnosću pódla. Za swoje dobre sobudźěło mytowachu so wobdźělnicy z małym připóznawanskim mytom a dobyćerska skupina dósta přidatne myto.

Na kóncu spaslichu šulerki a šulerjo porstowu hru šnip-šnap za partnersku zaběru ze słownymi družinami. Po prezentaciji dźakowachu so wučerka serbšćiny Katka Bukowa a šulerki a šulerjo sobudźěłaćerkam rěčneho centruma za zabawnu a zajimawu zaběru ze serbskej gramatiku.