Zdypkom k nowemu šulskemu lětu 2019/2020 je wušła nowa serbska wučbnica „Stawizny a podawki 3“. Wučbnica stawiznow je za šulerjow 7. lětnika Serbskeho gymnazija w Budyšinje. Je to přełožk licencneho wudaća nakładnistwa Klett. Kaž dotalnej wučbnicy tutoho rjadu je tež tutu wučbnicu wučerka na wuměnku Sonja Krječmarjowa do serbšćiny přełožiła.

Wučbnicu dóstanjeće za 21,95 € w Smolerjec kniharni abo přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.