W rbb magacinje „Łužyca“ předstaji so sobotu 17.09.2022 přełožowanski program „sotra“ za rěčne směry delnjoserbšćina – němčina a němčina – delnjoserbšćina a je wot toho dnja za wšěch wužiwarjow pod https://sotra.app darmotnje přistupny. Zdobom budźe z tym prěni raz awtomatiski přełožk mjez delnjoserbšćinu a hornjoserbšćinu k dispoziciji stać.

W měrcu 2021 prezentowaše a wozjewi so „sotra“, štož je skrótšenka za Sorbian Translator, za přełožki mjez hornjoserbšćinu a němčinu. Přełožowanski program nasta přez zhromadne dźěło Rěčneho centruma WITAJ z eksternymi specialistami. Nětko mamy program tež za delnjoserbsku rěč. Dźak honorarowym mocam, kotrež su při zestawanju korpusa sobu skutkowali, a kooperaciji ze Serbskim institutom, kiž je z dweju słownikow sady k dispoziciji stajił, je čas wuwića jenož połdra lěta trał. Korpusaj, wutroba awtomatiskeho přełožowarja, so stajnje rozšěrjatej. Wone wopřija tuchwilu 90000 delnjoserbsko-němskich sadowych porikow a 70000 delnjoserbsko-hornjoserbskich sadowych porikow. Tute pochadźeja z rozdźělnych žiwjenskich wobłukow a wobsahuja bohaty wokabular a mnohostronske gramatiske formy. Z rozšěrjenjom bilingualneho korpusa delnjoserbšćina – němčina so w přichodźe nimo toho wo integraciju do Microsoft-translatora a dalše přełožowanske systemy kaž Google-translate prócuje. Na stronje https://sotra.app/ je browserowe rozšěrjenje k direktnemu přełožkej markěrowanych sadow mjez hornjoserbšćinu a němčinu. W přichodnych tydźenjach so rozšěrjenje za rěčny směr delnjoserbšćina – němčina k dispoziciji staji. Na browseru bazowace prawopisne pruwowanje je hižo do programa integrowane a zmóžnja teksty před přełožowanjom kontrolować.

Za pokročenych rěč wuknjacych su digitalne přełožowanske programy podpěra při spisanju tekstow. Za němskorěčnych wužiwarjow, kotřiž delnjoserbsce njerěča, je přełožowanski program drohotna pomoc, napisane teksty w delnjoserbskej rěči zrozumić. Motiwacija, delnjoserbsku rěč nałožować, ma so z přełožowanskim programom w šulskim konteksće kaž tež w powołanskim a towaršnostnym wšědnym dnju spěchować.