Štwórtk, 2. měrca 2023, smy w bróžni Domowinskeho domu we Wojerecach za kubłarki a wučerki dalekubłanje z nowymi serbskimi dźěćacymi spěwami za Witaj-dźěći přewjedli. K prěnjemu razej wuzwolichmy sej  tutu rumnosć a běchmy zahorjeni wo móžnosćach wužiwanja nowych meblow a wuběrnych wobstejnosćow.

Přeprošeni běchu wučerki delnjeho schodźenka, kotrež wuwučuja serbšćinu na šulach we Wojerecach, Nowej Wsy a Łazu kaž tež WITAJ-kubłarki z kubłanišćow. Samo z Drježdźan bě kubłarka přichwatała.

Referentka Leńka Thomasowa, dołholětna wučerka za hudźbu na Serbskej fachowej šuli za socialnu pedagogiku w Budyšinje, njenazwučowaše z nimi jenož wosom nowych abo zaso namakanych spěwow za pěstowarsku a zakładnošulsku starobu, ale podawaše tež wšelake metodiske pokiwy, kak hodźa so spěwčki a rejki we wučbje wariabelnje zasadźeć. Kaž wobraz dokumentuje, knježeše při wuspytanju wotpowědnych rejow wjesoła nalada.