Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim,

  • zo su comicsy wjace hač jenož pisane wobrazki, wone běchu mjenujcy hižo kónc 19. lětstotka pomoc při wuknjenju cuzeje rěče,
  • wo posćenju abo póstnym času we wšelakich nabožinach: w křesćanstwje, židowstwje, islamje, buddhizmje a hinduizmje,
  • kak so nam poradźi mjenje na šmóratku šmórać (štož móhło tohorunja póstne předewzaće być),
  • zo móžeš dźensa z pomocu sferiskich wobrazow, kiž nastanu ze specielnej 360° kameru, wšelake městna po wšěm swěće wirtuelnje wopytać a maš zaćišć, zo sam wosrjedź městna abo ruma stejiš,
  • zo kón njeje kón, ale zo rozeznawamy kopicu wšelakich rasow, wo čimž móžemy so jutry přeswědčić.