Pod tutym hesłom nadeńdu serbsce wuknjacy na našej stronje materialien.sorbischlernen.de krótke awdija. Tute su w němskej a w serbskej rěči. W cyłkownje 10 tajkich přinoškach wěnuja so rěčnicy serbskim wosebitostkam kaž na př. serbskim swójbnym mjenam žonow a holcow, kulinarskim chłóšćenkam na serbskim kwasu, mejemjetanju, ale tež kopańcy a nazymskim koncertam. Přinoški měrja so wosebje na zajimcow, kiž chcedźa něšto zajimawe wo Serbach zhonić a k tomu tež někotre typiske serbske wurazy zeznać a nałožować. Teksty napisała je Bianka Wjeńcyna, kotraž je tute z Marianom Wjeńku a Lorencom Jankowskim  w Symankec studiju w Budyšinje nahrawała.  Dalše tajke přinoški maja slědować.