W mjenje Rěčneho centruma WITAJ witaše dr. Beata Brězanowa štwórtk, 31. měrca 2022, nošerjow, wjednicy a kubłarki hornjołužiskich kubłanišćow ze serbskorěčnym kubłanjom na dźěłowe zetkanje „Serbskorěčne kubłanje dźěći – zhromadnje wjace docpěć“. Zaměr zarjadowanja bě, nošerstwa a kubłanišća přesahowacu fachowu wuměnu a mjezsobnu podpěru na polu serbskorěčneho kubłanja dźěći w žłobiku, pěstowarni a horće nastorčić. W třoch diskusijnych kołach rozmyslowachu fachowcy, w kotrej formje a ke kotrym temam k tomu potrjeba wobsteji, kak hodźała so kwalita rěčneho kubłanja pod datymi wuměnjenjemi zaručić a kak identifikacija fachowych mocow z Witaj-konceptom sylnić.

We hłownym přednošku Jadwigi Kaulfürstoweje zhonichu wobdźělnicy wo wuwiću serbskorěčneho kubłanja w zašłych pjeć lětach na zakładźe naprašowanjow w 30 kubłanišćach. Při tym so zwěsći, zo drje je so cyłkowna ličba dźěći, kotrež so w kubłanišćach serbsce kubłaja, zwyšiła. Runočasnje pak spaduje ličba dźěći, kotrež wotdoma serbšćinu znaja – a to w žru serbskeho sydlenskeho ruma runje tak kaž w druhich regionach Hornjeje Łužicy. Tola kubłanišćam je přiběrajcy z wužadanjom imersiwnje po metodźe Witaj dźěłać, mjez druhim dale a bóle napjateje potrjeby serbskorěčneho personala dla.

W dalšimaj přinoškomaj rozprawještej Marija Beuttenmüllerowa a Manuela Smolina wo specifiskich rěčnych kursach serbšćiny za kubłarki a kubłarjow a wo móžnosćach złoženja rěčneho certifikata serbšćiny. Weronika Butendeichowa předstaji nowe didaktiske wudźěłki a onlinowe poskitki za pěstowarnje a horty. Nimo toho referowaše Claudia Winarjowa wo wukubłanju na Budyskej Serbskej fachowej šuli za socialne, w kotrymž přihotuja so serbscy wukubłancy na imersiwne rěčne kubłanje dźěći.

Dźěłowe zetkanja nošerjow a wjednicow kubłanišćow chce Rěčny centrum WITAJ w přichodźe prawidłownje zarjadować a fachowu wuměnu mjez kubłarkami a kubłarjemi dale forsěrować.