W rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett předleži za nowe šulske lěto  nowa serbska wučbnica za matematiku: Łuskač 4. Što je na Łuskaču tak powabne? Je to přehladna a wot sameho so wujasnjowaca struktura, su to dźěćom wotpowědowace zastupne situacije do maćizny, jasnje diferencowane zakładne, ćeše a wosebje ćežke nadawki a je to naposledk tež wobšěrny poskitk zwučowanjow, kotryž tutón wučbnicowy rjad wobsahuje.

Wučbnica je rozrjadowana do třoch wobłukow:  1. wobłuk: Zakładna strona. , 2. wobłuk: Wospjetowanje., 3. wobłuk: Hłowu trenować. Rapak Traks přewodźa dźěći přez cyłu wučbnicu, pomha jim při ćežach a je stajnje zaso do wuknjenja motiwuje.

Nowy Łuskač pohonjuje šulerjow a wučerjow cyle wěsće do dźěła a zmóžnja indiwidualnu a z tym wuspěšnu wučbu matematiki.