W lěće 2017 wot Rěčneho centruma WITAJ w LND wudata přiručka „Kak to jenož praju“ Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje předleži nětko tež w digitalnej formje. Informatikar Bernhard Baier je zmóžnił, zo su hesła přiručki we wobłuku pytanskeje funkcije soblex přistupne.

Wužiwar nadeńdźe nětko k pytanemu słowu tohorunja synonymy a po wobsahu podobne słowa. Runja přiručce su jednotliwym hesłam přikładowe sady, rěčne wobroty a přisłowa přidate, kotrež maja prawe wužiwanje słowa wolóžić.

Runočasnje je w prawopisnej kontroli tež tak mjenowany thesaurus integrowany, přez kotryž so wužiwarjej synonymy a po wobsahu podobne słowa namjetuja. Thesaurus so awtomatisce z downloadom prawopisneje kontrole soblex instaluje resp. aktualizuje.