Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo žiwjenju a skutkowanju fyzikarki Marie Curie,
  • što měł kóždy šuler a kóžda šulerka wo serbskich poskitkach w interneće wědźeć,
  • 12 zajimawych faktow wo sněze a kak sej Eskimowcy iglu twarja,
  • hač móža kamjenje rěčeć a
  • zo móža tež Němcy we wukraju mjeńšina być, wo čimž swědči wustajeńca w Serbskim muzeju „5 x Němska po wšěm swěće“.