Nowostka z Rěčneho centruma WITAJ

Naš wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“ je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Awtorka Daniela Heelemanowa je pisany słownik z něhdźe 1150 hornjoserbskimi hesłami zestajiła. W nim so temy ze žiwjenskeho swěta dźěći w starobje wot 5 do 10 lět wobjednawaja. Berlinska ilustratorka Gudrun Lenz je ke kóždemu hesłu wotpowědnu ilustraciju stworiła a přidatnje jara žiwe wulke tematiske wobrazy namolowała.

Wužiwarjo tuteje nowostki zeznaja dźěći Šołćic swójby – dźesaćlětneho Tadeja, sydomlětnu Leńku a pjećlětneho Bena. Wone přeprošuja małych a wulkich čitarjow, pohladnyć do jich swěta, w kotrymž móža jich swójbu a jich wšědny dźeń doma, w šuli a w pěstowarni zeznać.

Zhromadnje z dźěćimi Šołćic swójby wuslědźa wužiwarjo słownika žiwjenje na burskim statoku, na łuce a w lěsu a tam bydlace zwěrjata. Wopytaja město a wobkedźbuja dźěło na twarnišću abo pola wohnjoweje wobory. A wězo swjeća zhromadnje ptači kwas, póstnicy abo narodniny.

Nimo ryzy wobhladanja a čitanja hodźi so wobrazowy słownik zdobom z digitalnym słuchopisakom BOOKiijom, kotryž poskići nakładnistwo Tessloff, wužiwać. W Rěčnym centrumje WITAj bu słownik tak koncipowany a přihotowany, zo móža wužiwarjo ke kóždemu wobrazej jednotliwe hesło a k tomu słušacu sadu słyšeć. We wulkich wobrazach chowaja so krótke monologi a dialogi, kotrež na zabawne wašnje dźěćom dalše informacije posrědkuja. Dohromady 20 rěčnikow wot pěstowarskeho dźěsća hač k dorosćenemu bě na nadźěłanju a natočenju słowow, sadow a dialogow wobdźělenych. Nahrawanje a wobdźěłanje słuchodatajow je Symankec zwukowe studijo w Budyšinje přewzało.

Wužiwarjo słownika słyša nimo hłosow čłowjekow tež originalne přirodne zwuki zwobraznjenych zwěrjatow. Dale hodźi so dohromady 17 serbskich dźěćacych spěwow na wotpowědnych městnach ze słuchopisakom wothrać, štož čitanske dožiwjenje zawěsće wobohaća.

Maćernorěčne dźěći móža z pomocu słuchopisaka swoju wědu na zabawne wašnje rozšěrjeć. Serbšćinu wuknjacym dźěćom a jich staršim pak budźe słownik dobra móžnosć, hrajkajo sej nowy słowoskład wotkryć a prawe wurjekowanje jednotliwych serbskich słowow nawuknyć. (Nažel download datajow na BOOKii-pisak wulkeho mnóstwa awdijowych datow dla chwilu traje. Prošu mějće tróšku sćerpnosće.)

Nowy wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“ je w Smolerjec kniharni a w online-wobchodźe Ludoweho nakładnistwa Domowina za 24,90 € na předań. Słuchopisak BOOKii njeje wobstatk knihi a je separatnje na předań.