Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim,

  • zo su musicale – k najznaćišim liči drje dźensa hišće West Side Story z lěta 1957 – moderne a za wulki publikum postajene dźiwadłowe hry a zo nastachu prěnje musicale na Broadwayju w New Yorku, kiž su mjeztym po cyłym swěće znate,
  • kak móžemy sej cyle wosebity burger přihotować, mjenujcy Płomjo-burger po recepće kucharja Tomaša Lukaša,
  • wo žiwjenju a skutkowanju wuspěšneje awtorki Joanne K. Rowling, kiž je mjez 1996 a 2011 sydom knihow wokoło Harryja Pottera spisała, kiž su mjeztym jako filmy wušli a kiž buchu do 80 rěčow přełožene a po cyłym swěće přez 500 milionow razow předate,
  • kak spytaja so ludźo přez cyberataki zjebać, kak móžemy so před phishingom škitać a kotre dalše formy cyberkriminalneho wuskušowanja so praktikuja,
  • što je na Berlinje wosebiteho a čehodla doporuči awtorka nastawka, našu stolicu raz wopytać.