K nowemu šulskemu lětu předleži wobdźěłany nakład stawizniskeje wučbnicy Serbske stawizny 1 za šulerjow wot 5. do 7. lětnika. Priwatny docent a wučer Instituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće dr. Timo Meškank je dźesać nowych wotrězkow, to su na přikład Hdźe nadeńdźemy hrodźišćo Gana?, Postupne přesadźenje reformacije we Łužicy, Kulow – srjedźišćo katolskeho Serbstwa abo Změna struktury ludnosće w Delnjej Łužicy do dotalneje wučbnicy z lěta 2009 zadźěłał, dalši wotrězk wudospołnił kaž tež wěcowne zmylki skorigował. Po zasadach načasneho stawiznopisa njerysuje so hižo jednostronski wobraz wo wuklukowanym Serbje a potłóčowacym knježku, ale w fokusu steja prócowanja Serbow wo skrućenje narodneje a nabožneje identity. Wospjet je grafikarka Iris Brankačkowa wěcywustojnje wučbnicu wuhotowała a so tež při pytanju za wotpowědnym a zajimawym wobrazowym materialom angažowała.