W najnowšim čisle Serbskeje šule

rozprawjamy wo

  • Lipsku jako centrumje wukubłanja serbskich wučerjow,
  • nowym serbskim wučbnym filmje za wěcnu wědu a geografiju, kiž wěnuje so fenomenam wjedra,
  • projektach w internaće Serbskeho gymnazija Budyšin w běhu lěta.

Předstajamy

  • dalše serbske internetne strony a jich móžnosće wužiwanja we wučbje,
  • wubrane zwučowanske nadawki z prěnjeje serbskeje digitalneje wučbnicy,
  • nowy serbski rockowy musical, kotryž wučerjo a šulerjo SWŠ Worklecy tuchwilu přihotuja.

Wjele wjesela při čitanju!