Za swojich partnerow we wuchodnej Europje a srjedźnej Aziji je Berlinski Goethowy institut » přewjedł 22.05.2019 w Budyšinje dalekubłanje wo Serbach jako narodnej mjeńšinje. Rěčny centrum WITAJ je 20 wobdźělnikow z 12 wšelakich krajow informował wo rěčnej situaciji Serbow a wo prócowanjach, hornjo- a delnjoserbšćinu we wšědnym dnju nałožować a zakótwić. Wjednica dr. Beata Brězanowa a wědomostnej sobudźěłaćerce RCW Jadwiga Kaulfürstowa a Manuela Smolina rozłožichu serbskorěčne kubłanje w dźěćacych dnjowych přebywanišćach a šulach Hornjeje a Delnjeje Łužicy a předstajichu dźěławosć a wšelake wudźěłki swojeje institucije. W fachowej diskusiji z hosćimi, kotřiž wuwučuja čłonow němskich narodnych mjeńšin we wšelakich krajach, wuměnichu so wosebje tež k standardam respektiwnje ke kwalitnemu managementej we wobłuku bilingualneje wučby. Wospjetne zhromadne dźěło mjez Rěčnym centrumom WITAJ a Goethowym  institutom a jeho sobudźěłaćerjemi w druhich krajach ma so tež w přichodźe dale wjesć.

Po wopyće w RCW wita Clemens Škoda, referent za kulturu a wukraj, hosći w Domowinje a rozłoži jim połoženje Serbow hladajo na mjeńšinowu politiku w Němskej a Europje.