Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo štyri žonach, kiž su přez Atlantiski ocean wjesłowali,
  • zo je měr wjace hač njepřitomnosć wójny,
  • wo industriji we Łužicy – něhdy a dźensa,
  • kak zhotowi kuchar Tomaš słódny guacamole-dip, štož woznamjenja tak wjele kaž awokado-juška,
  • wo dožiwjenjach Marije-Terezy Krawžic w rěčnej šuli w Mexiku,
  • wo jutrownych nałožkach po wšěm swěće,
  • wo ramadanje, póstnym měsacu muslimow

a čitajće tež powědančko „Samotna myška“ z pjera Miriel a Měrćina Wjenkec.

Wosebitosć: Tute wudaća dawa najprjedy jónu online, doniž dźěći zešiwk w šuli njedóstanu.