Po tym zo stej wučbnica a dźěłowy zešiwk Łuskač 4 wušłoj, předleži za nowe šulske lěto w rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett nětko tež  Łuskač 1. Młodej wučerce Milena Bujnowska a Monika Kolcowa stej wučbnicu za matematiku za 1. lětnik kaž tež dźěłowy zešiwk swědomiće přełožiłoj.

Kak je wučbnica natwarjena? Wona je rozrjadowana do třoch wobłukow kaž we Łuskaču 4:

  1. wobłuk: Zakładna strona. Zakładna strona wobjima hłownje tři dźěle. W hornim dźělu strony dóstanje šuler na jednanje orientowany zastup. Tu nawuknje něšto nowe. W srjedźnym dźělu strony zwučuje jednore nadawki. Zakładne znajomosće a kmanosće so tu trenuja. W delnim dźělu strony móže šuler nadawki kaž worjechi łuskać. Tute nadawki su woznamjenjene ze zemskim worješkom abo z lěsnym worješkom, to rěka zo su ćeše resp. wosebje ćežke (= třischodźenkowe diferencowanje).
  2. wobłuk: Wospjetowanje. Tu pokaza šuler, što je noweho nawuknył a što hišće móže. Wón  skrućuje zakładnu wědy z pomocu zwučowanjow a wospjetowanjow.
  3. wobłuk: Hłowu trenować. Tu móže sej šuler hłójčku łamać, rozmyslować a hrać.

Wučbnica ma za kóždeho šulerja dosć nadawkow na wuběr, wšojedne, hač je wuknjacy słabši abo sylniši. Na zakładźe jasneje struktury zamóže kóždy šuler samostatnje z materialom dźěłać, wšako ma prawidłownje móžnosć samokontrole.

Wučbnica je za 18,95 € a dźěłowy zešiwk za 8,50 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće jej pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.