Na lětušim prěnim dźěłowym zeńdźenju nošerjow a wjednicow pěstowarnjow w měrcu wupraji so přeće kubłarkow a kubłarjow, so prawidłownje k fachowej wuměnje zetkawać móc – a to w mjeńšich kruhach koleginow a kolegow, kiž pod podobnymi wuměnjenjemi dźěłaja. Tutomu přeću je Rěčny centrum WITAJ wotpowědował a wšitke dźěćace dnjowe přebywanišća Sakskeje, w kotrychž so dźěći serbskorěčnje kubłaja, rozrjadował do skupinkow, kiž horjeka mjenowanej próstwje fachowych mocow wotpowěduja. Tak nasta „Wojerowski kružk“, „Kulowski kružk“, „Budyski kružk“, kružk kubłanišćow z wulkim podźělom maćernorěčnych serbskich dźěći a kružk serbskich dnjowych maćerjow. Prěnjej tajkej stej so mjeztym schadźowałoj:

Wojerowski kružk – na njón běchu prošene fachowče z kubłanišćow w Brětni, Čornym Chołmcu, Ćisku, na Horach, w Kulowje, Nowym Měsće, Rakecach a Rownom – je so zetkał 30. meje 2022 w nowym twarjenju Čornochołmčanskeho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Krabat“ (w nošerstwje AWO Łužica). Wjednica Birgit Leonhardtowa a kubłarka Silvia Stephanowa wjedźeštej hosći po domje a předstajištej wašnje a wuměnjenja serbskorěčneho kubłanja dźěći w jich kubłanišću. W rozmołwje wuměnichu so kubłarki k swojim nazhonjenjam, k wužadanjam w swojim dźěle a moněrowachu móžnosće a status serbskorěčneho kubłanja na Wojerowskich wyšich šulach a gymnazijach. Dale stejachu w srjedźišću fachoweje wuměny materialije, kotrež su so w jich serbskorěčnym dźěle jako dobre wopokazali.

Kubłarki a kubłarjo z dźěćacych dnjowych přebywanišćow z wulkim podźělom maćernorěčnych serbskich dźěći – k tutym słušeja kubłanišća w Chrósćicach, Njebjelčicach, Pančicach-Kukowje, Radworju, Ralbicach, Worklecach a Wotrowje – běchu 2. junija 2022 do Katolskeho serbskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“, kotryž je w nošerstwje tamnišeje katolskeje wosady, na zetkanje k wuměnje přeprošene. Tu předstajištej wjednica Andrea Henichowa a kubłarka Sylvia Šibšikowa hosćom kubłanišćo a jeho dźěławosć. W rozmołwje z koleginami druhich pěstowarnjow dótkachu so wšelakich fachowych prašenjow. Centralna tema wuměny mjez kubłarkami pak bě „Što činić, hdyž serbske dźěći mjez sobu němsce rěča?“

Wobaj kružkaj chcetej so nazymu zaso zetkać – potom w druhim dźěćacym dnjowym přebywanišću.