Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

 • zo přebywa Tobias rady w dźědowej dźěłarni a što tam twari,
 • što zwěrjata w zwěrjencu činja, hdyž woteńdźechu wječor posledni wopytowarjo,
 • wo hrodach a hrodźišćach, kotrež wšak mamy jako powostanki zašłych časow tež we Łužicy,
 • wo 1692 w Chrósćicach narodźenym biskopje, kiž běše mjez druhim tachant w Budyšinje, teologa a spisowaćel kaž tež spěchowar łužiskeho wuměłstwa a rjemjesła,
 • kak pčołka Pawlina pisane ptački pasli,
 • što staj sej Feliks a Florian za nowe lěto předwzałoj,
 • kajke hry dźěći w Kubje, Chinje a Japanskej hraja,
 • kak wupada wšědna jědź dźěći w Francoskej a Italskej,
 • wo žiwjenju na šulskim dworje, hdyž je sněhowe bitwišćo,
 • kak móžemy škitej přirody přinošować a
 • wo poslednim wječoru nježenjenca hawrona Hinca do ptačeho kwasa.