Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • zajimawosće wo swjatnišćach a templach,
  • wo módrawce – sympatiskim šwintuchu,
  • kak rjedźimy bjez chemije,
  • recept kucharja Tomaša za japanski kokošacy rězk z morchejowej soloteju,
  • kak je Prědwakec dźěd princesnu wumóžił a
  • zajimawostki wo Korutanskej – wulkotnym kraju za dowolnikow a klětušu Europeadu.