W běhu krótkeho časa je so naš wšědny dźeń dospołnje změnił. Coronawirus je nas ze wšěmi wobmjezowanjemi, kiž ze sobu přinjese, njejapce překwapił. Tež hdyž wšitcy spytamy situaciju tak derje kaž móžno zmištrować – lochko wokomiknje za nikoho njeje. Hladajo na zawrjene pěstowarnje a šule, myslo na to, zo njemóžemy hižo samozrozumliwje aktiwity wólneho časa planować a zo tež kulturne zarjadowanja kaž dźiwadło njejsu, su naroki na staršich nětko jara wysoke: Doma dźěłać, doma wuwučować, małe dźěći zastarać, doma so wo zaběru starać – připódla domjacnosć zastarać. A žane wurunanje přez rjany swójbny wulět z přećelemi. Tuchwilu rěka: Doma wostać!

Swójbne kubłanje Rěčneho centruma WITAJ a Serbska dźiwadłowa pedagogika Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Budyšin stej na situaciju reagowałoj a zhromadnu internetowu stronu „dźiwaj so!“ załožiłoj, kotraž so aktualnej situaciji wěnuje. W přichodnych tydźenjach so tu pokiwy a impulsy za wužadacy wšědny dźeń doma hromadźa. Starši namakaja tu pod hesłom „dźiwaj so swójba“ ideje za zabawu zhromadnje z dźěćimi runje tak kaž pod „staršiski konopej“ nastorki a pokiwy, kak móhli sej situaciju wolóžić. Wobłuk za dźěći „dźiwaj so dźěćo“ budźe z mjeńšimi a wjetšimi idejemi pjelnjeny a skići tež móžnosć, projekty a ideje dźěći pod hesłom „dźěći za dźěći“ doma sobu zaplesć a twórby małych wuměłcow prezentować.

Wjeselimy so na waš wopyt!