Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo

  • olympiadźe serbskeje rěče,
  • wysokej šuli Bauhaus, kotraž bu před 100 lětami we Weimarje załožena,
  • Zahrodach swěta w Berlinje-Marzahnje,
  • lipowym łopješku a jeho wuznamje a symbolice w tójšto słowjanskich krajach,
  • warjenskim kursu našich čitarjow z kucharjom Tomašom,
  • wurjadnym mězniku w krosnowanju a
  • wo hromadźenju zelow.