Załožba za serbski lud a Rěčny centrum WITAJ ze zhromadnym poskitkom na šulskim swjedźenju Serbskeho gymnazija

Serbski gymnazij zahaji dnja 25.05.2022 swój šulski swjedźeń z mejemjetanjom. Za šulerstwo přizamkny so pisany poskitk wšelakich towarstwow a institucijow. Stacija załožby a RCW bě w dwěmaj rumnosćomaj zaměstnjena. Daniel Zoba, społnomócnjeny załožby za digitalizaciju, je šulerkam a šulerjam mašinelne spóznawanje rěčaneje rěče předstajił. Dotal spóznawa digitalny system w małej aparaturje jednotliwe komanda kaž “Zaswěć swěcu!” abo prašenja kaž “Kak pozdźe je?” Na tajke wuprajenja a hłós jednotliwca hodźi so system trenować. W přichodźe dźe wo to, zo system po móžnosći wšitke wuprajenja wšelkich hłosow spóznaje. Tak ma nastać serbski poskitk podobnje Alexy, kotryž wokomiknje digidom mjenujemy. Nimo toho je knjez Zoba rozkład, kak móžeš sej serbskorěčny meni na handyju nastajić.

Anita Hendrichowa a Weronika Butendeichowa, projektowej sobudźěłaćerce RCW, měješetej němskorěčne sady spřihotowane, kotrež dyrbjachu šulerjo pak z programom sotra.app abo z Microsoft translatorom do serbšćiny přełožić a na korektnosć a stil přełožka kontrolować. Při polěpšenju přełožka bě kreatiwita trěbna. Wšako přełožowanski program perfektny njeje a na přikład sadu: „Der Polterabend war ein richtiger Reinfall, weil das Zelt unter Wasser stand.“ na slědowace wašnje přełoži: „Polterski wječor bě prawy rjap, dokelž stany pod wodu steješe.“ Kreatiwny šuler sadu takle skoriguje a polěpši: „Dumpańca bě prawy fiasko, dokelž stan pod wodu steješe.“

Z tajkim aktiwnym sobudźěłom móžachu sej šulerki a šulerjo słódnu brěčku jako myto zasłužić.