Hornjoserbšćinu zrozumić a rěčeć … to scyła tak ćežko njeje, znajmjeńša nic z nowej dwójnej CD SERBSCE LOCHKO 2. Wy sće serbsce wuknjacy/wuknjaca a maće lóšt, so raz sam/a pospytać?

W nadawku Rěčneho centruma WITAJ je nětko wušła nowa dwójna CD SERBSCE LOCHKO 2.

Wona wobsahuje jednore hornjoserbske rěčne wobroty za zajimcow a za wuknjacych, kiž hižo někotre předznajomosće nastupajo hornjoserbsku rěč maja resp. so ze swojim serbskim maćernorěčnym partnerom a jeho přiwuznymi serbsce dorozumić chcedźa.

Awtorka Jadwiga Gerberichowa je zestajała pod hesłom „Serbsce cyły dźeń“ typiske přikładowe sady, kiž wužiwaja so w swójbje a/abo mjez partneromaj doma w běhu wšědneho dnja. Słyšeć su jara husto wužiwane prašenja a wotmołwy za wjedźenje rozmołwy při snědani, wobjedźe a wječeri. Dalše temy su wobstaranja kaž nakupowanje, dźěło w domjacnosći, strowosć a chorosć, wopyt apoteki a lěkarja, socialne poćahi, předewzaća wječor a kónc tydźenja, swójbne poćahi a swójbne swjedźenje.

Dwójna CD so pak jenož na serbsku rěč doma njewobmjezuje. Wšelke přikładowe sady, na př. pod čisłom 7 „Wopisowanje puća“, pod čisłom 14 „Priwatne rozmołwy“ a pod čisłom 25 „Wobstaranja a aktiwity“ hodźa so bjezdwěla tež zwonka domjaceho wobswěta a na dźěłowym městnje wužiwać. Pod čisłom 12 słyša zajimcy prašenja a wotmołwy za wjedźenje słužbneje rozmołwy na dźěle při telefonje.

K dwójnej CDji je připołoženy tekstowy zešiwk. Na cyłkownje 50 stronach nadeńdźe wužiwar powšitkowne rozjasnjenja k wupytanym rěčnym mustram a wšitke wobroty – němsce a serbsce – k sobučitanju a k wospjetowanju. Za to trěbne awdija buchu w zwukowym studiju Symankec bratrow w Budyšinje nahrawane. Rěčnicy Štefan Paška, Marian Wjeńka a Bianka Wjeńcyna su maćernorěčni Serbja.

Přidatnje wobsahuje zešiwk pod čisłom 13 někotre serbske přikładowe mustry za pisanje e-mejlkow.

Nowa dwójna CD „SERBSCE LOCHKO 2“ za cyłkownu płaćiznu 12,00 € kaž tež prěnja CD „SERBSCE LOCHKO“ za płaćiznu 10,00 € stej w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Skazać móžeće ju tež direktnje w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Nimo tuteje hornjoserbskeje nowostki nahrawaše so w nadawku rěčneho centruma w Choćebuzu tež delnjoserbska dwójna CD „SERBSKI LAŽKO 2“. Wona je po wobsahu hornjoserbskej warianće identiska. Delnjoserbska dwójna CD je tohorunja na předań.